Language of document :

2021 m. kovo 10 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Westminster Magistrates’ Court (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) dėl Europos arešto orderio, išduoto dėl PI, vykdymo

(Byla C-648/20 PPU)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Prejudicinio sprendimo priėmimo skubos tvarka procedūra – Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose – Europos arešto orderis – Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR – 8 straipsnio 1 dalies c punktas – Europos arešto orderis, kurį valstybės narės prokuratūra išdavė baudžiamojo persekiojimo tikslais, remdamasi jos pačios išduota laisvės suvaržymo priemone – Teisminės kontrolės iki prašomo perduoti asmens perdavimo nebuvimas – Pasekmės – Veiksminga teisminė gynyba – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Westminster Magistrates’ Court

Šalis pagrindinėje byloje

PI

Rezoliucinė dalis

2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos, iš dalies pakeisto 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pagrindų sprendimu 2009/299/TVR, 8 straipsnio 1 dalies c punktas, siejamas su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu ir Teisingumo Teismo jurisprudencija, turi būti aiškinamas taip, kad veiksmingos teisminės gynybos, kuri turi būti garantuojama asmeniui, dėl kurio baudžiamojo persekiojimo tikslais išduotas Europos arešto orderis, reikalavimai nėra įvykdyti, jeigu ir Europos arešto orderį, ir teisminį sprendimą, kuriuo jis pagrįstas, išdavė prokuroras, kurį galima laikyti „išduodančiąja teismine institucija“, kaip ji suprantama pagal šio pagrindų sprendimo 6 straipsnio 1 dalį, tačiau jiems negali būti taikoma teisminė kontrolė išduodančiojoje valstybėje narėje iki tol, kol vykdančioji valstybė narė perduos prašomą perduoti asmenį.

____________

1 OL C 62, 2021 2 22.