Language of document :

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 10. marca 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Westminster Magistrates’ Court – Združeno kraljestvo) – izvršitev evropskega naloga za prijetje, izdanega zoper PI

(Zadeva C-648/20 PPU)1

(Predhodno odločanje – Nujni postopek predhodnega odločanja – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Evropski nalog za prijetje – Okvirni sklep 2002/584/PNZ – Člen 8(1)(c) – Evropski nalog za prijetje, ki ga je izdalo državno tožilstvo države članice zaradi kazenskega pregona na podlagi ukrepa odvzema prostosti, ki ga je izdal isti organ – Neobstoj sodnega nadzora pred predajo zahtevane osebe – Posledice – Učinkovito sodno varstvo – Člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Westminster Magistrates’ Court

Stranka v postopku v glavni stvari

PI

Izrek

Člen 8(1)(c) Okvirnega sklepa Sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (2002/584/PNZ), kakor je bil spremenjen z Okvirnim sklepom Sveta 2009/299/PNZ z dne 26. februarja 2009, v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in sodno prakso Sodišča je treba razlagati tako, da zahteve učinkovitega sodnega varstva, do katerega mora biti upravičena oseba, zoper katero je bil izdan evropski nalog za prijetje zaradi kazenskega pregona, niso izpolnjene, če tako evropski nalog za prijetje kot sodno odločbo, na kateri ta nalog temelji, izda državni tožilec, ki ga je mogoče opredeliti kot „odreditveni pravosodni organ“ v smislu člena 6(1) tega okvirnega sklepa, vendar navedeni nalog in navedena odločba ne moreta biti predmet sodnega nadzora v odreditveni državi članici pred predajo zahtevane osebe s strani izvršitvene države članice.

____________

1 UL C 62, 22.2.2021.