Language of document : ECLI:EU:T:2019:690

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (siedma komora)

z 24. septembra 2019 (*)

„Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie V V‑WHEELS – Staršie obrazové ochranné známky Európskej únie, staršie obrazové národné ochranné známky a staršie nezapísané obrazové ochranné známky VOLVO – Relatívny dôvod zamietnutia – Podobnosť označení – Článok 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1001“

Vo veci T‑356/18,

Volvo Trademark Holding AB, so sídlom v Göteborgu (Švédsko), v zastúpení: T. Dolde, advokát, a M. Hawkins, solicitor,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: S. Bonne a H. O’Neill, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO:

Paalupaikka Oy, so sídlom v Iisalmi (Fínsko),

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 21. marca 2018 (vec R 1852/2017‑4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Volvo Trademark Holding a Paalupaikka,

VŠEOBECNÝ SÚD (siedma komora),

v zložení: predsedníčka komory V. Tomljenović, sudcovia E. Bieliūnas a A. Kornezov (spravodajca),

tajomníčka: R. Ükelytė, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 7. júna 2018,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 4. októbra 2018,

po pojednávaní zo 16. mája 2019,

vyhlásil tento

Rozsudok

 Okolnosti predchádzajúce sporu

1        Spoločnosť Paalupaikka Oy podala 4. augusta 2015 na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prihlášku ochrannej známky Európskej únie podľa nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. ES L 78, 2009, s. 1), v zmenenom znení [nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1)].

2        Image not foundPredmetom prihlášky ochrannej známky bolo nasledujúce obrazové označenie:

3        Toto označenie je v prihláške ochrannej známky opísané ako „modrý kruh, v strede ktorého sa nachádza striebristé [písmeno „v“]“, pričom tento kruh „je ohraničený úzkou striebristou linkou“ a ktorý sa nachádza nad „slovom ‚v‑wheels‘“, ktorého „písmeno [v]… je striebristé [a] ostatné znaky sú modrej farby“. Tovary, pre ktoré sa požadoval zápis, sú zaradené do triedy 12 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Ráfy kolies [pre automobily], ráfy automobilových kolies, kolesá, kolieska na vozidlá, automobilové kolesá, kolesá na motocykle, kolesá automobilov, kolieska na vozíky, kolesá [časti pozemných vozidiel], kolesá pre motokáry, kolesá a pneumatiky a pásy na pásové vozidlá“.

4        Prihláška ochrannej známky Európskej únie bola uverejnená vo Vestníku ochranných známok Európskej únie č. 182/2015 z 25. septembra 2015.

5        Dňa 31. decembra 2015 podala žalobkyňa, spoločnosť Volvo Trademark Holding AB, námietku proti zápisu prihlasovaného označenia pre výrobky uvedené v bode 3 vyššie.

6        Námietka bola založená na týchto starších ochranných známkach, ktoré sa vzťahovali na všetky relevantné výrobky patriace do triedy 12:

–        obrazová ochranná známka Európskej únie zapísaná pod číslom 10397016, vyobrazená takto:


–        obrazová ochranná známka Európskej únie zapísaná pod číslom 4804522, vyobrazená takto:

Image not found

–        obrazová ochranná známka Európskej únie zapísaná pod číslom 9045311, vyobrazená takto:


–        fínska obrazová ochranná známka zapísaná pod číslom 66240, vyobrazená takto:


–        švédska obrazová ochranná známka zapísaná pod číslom 385923, vyobrazená takto:

Image not found

–        švédska obrazová ochranná známka, ktorá bola predmetom prihlášky z 22. augusta 2014, vyobrazená takto:

Image not found

–        všeobecne známa ochranná známka v Európskej únii, vyobrazená takto:

Image not found

–        všeobecne známa ochranná známka v Únii, vyobrazená takto:

Image not found

–        všeobecne známa ochranná známka v Únii, vyobrazená takto:

Image not found

7        Dôvodmi uvádzanými na podporu námietky boli dôvody uvedené v článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001].

8        Dňa 19. júna 2017 námietkové oddelenie zamietlo námietku v celom rozsahu.

9        Žalobkyňa podala 22. augusta 2017 proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie v rámci EUIPO na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009 (teraz články 66 až 71 nariadenia 2017/1001).

10      Štvrtý odvolací senát EUIPO rozhodnutím z 21. marca 2018 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) toto odvolanie zamietol. Odvolací senát predovšetkým usúdil, že označenie, ktoré bolo predmetom prihlášky, sa odlišuje od starších ochranných známok uvedených na podporu námietky, a preto nemožno konštatovať žiadnu pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001. Následne zamietol dôvod námietky založený na článku 8 ods. 5 uvedeného nariadenia, pretože prvá podmienka uplatnenia tohto ustanovenia nebola splnená, keďže kolidujúce označenia boli rozdielne. Napokon konštatoval, že prieskumy verejnej mienky ani rozhodnutie Patentstyret (nórsky úrad priemyselného vlastníctva), predložené žalobkyňou, nemohli spochybniť tieto závery.

 Návrhy účastníkov konania

11      Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

–        zrušil napadnuté rozhodnutie,

–        uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania vrátane trov konania vynaložených v rámci konaní pred námietkovým oddelením a štvrtým odvolacím senátom EUIPO.

12      EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:

–        zamietol žalobu v celom rozsahu,

–        uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil.

 Právny stav

13      Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza štyri žalobné dôvody. Prvý a druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 8 ods. 5 a článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001. Tretí žalobný dôvod sa týka toho, že odvolací senát v rozpore s článkom 72 ods. 2 nariadenia 2017/1001 skreslil skutkové okolnosti a dôkazy. Štvrtý žalobný je založený na porušení povinnosti odôvodnenia, ktorú má odvolací senát podľa článku 94 ods. 1 nariadenia 2017/1001.

14      Z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát sa pri analýze relatívnych dôvodov zamietnutia podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 domnieval, že kolidujúce označenia sú odlišné, takže námietku založenú tak na článku 8 ods. 1 písm. b), ako aj na článku 8 ods. 5 toho istého nariadenia treba zamietnuť.

15      Pokiaľ ide o prvý žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001, žalobkyňa v podstate zastáva názor, že odvolací senát nesprávne dospel k záveru, že medzi označeniami neexistuje akákoľvek podobnosť a z tohto dôvodu je vylúčený relatívny dôvod zamietnutia uvedený v tomto ustanovení.

16      Podľa znenia článku 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001 platí, že na základe námietok majiteľa staršej zapísanej ochrannej známky v zmysle odseku 2 sa ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, nezapíše, ak je zhodná so staršou ochrannou známkou alebo jej podobná bez ohľadu na to, či sú tovary alebo služby, pre ktoré sa podáva prihláška, zhodné alebo podobné tým, alebo sa nepodobajú tým, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, ak v prípade staršej ochrannej známky Európskej únie má ochranná známka dobré meno v Únii alebo v prípade staršej národnej ochrannej známky má ochranná známka dobré meno v dotknutom členskom štáte a ak by používanie ochrannej známky, ktorá je predmetom prihlášky, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by im bolo na ujmu.

17      Zo znenia článku 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001 vyplýva, že uplatnenie tohto ustanovenia podlieha kumulatívnym podmienkam, ktorými sú po prvé zhodnosť alebo podobnosť kolidujúcich ochranných známok, po druhé existencia dobrého mena staršej ochrannej známky uvádzanej na podporu námietok a po tretie existencia nebezpečenstva, že by používanie prihlasovanej ochrannej známky bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky (rozsudok z 28. júna 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, bod 54).

18      Podľa ustálenej judikatúry platí, že ak dôjde k zásahom do práv z ochrannej známky stanoveným v článku 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001, tieto zásahy sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi staršou ochrannou známkou a novšou ochrannou známkou, pre ktorý si dotknutá skupina verejnosti priradí k sebe tieto dve ochranné známky, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť, i keď si ich nebude zamieňať (pozri rozsudok z 12. marca 2009, Antartica/ÚHVT, C‑320/07 P, neuverejnený, EU:C:2009:146, bod 43 a citovanú judikatúru).

19      Pokiaľ ide konkrétne o prvú podmienku uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001, ktorá je pripomenutá v bode 17 vyššie, t. j. zhodnosť alebo podobnosť kolidujúcich označení, treba pripomenúť, že podľa judikatúry Súdneho dvora je stupeň podobnosti vyžadovaný v rámci článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 na jednej strane odlišný od stupňa podobnosti vyžadovaného v rámci článku 8 ods. 5 toho istého nariadenia na strane druhej. Totiž zatiaľ čo uplatnenie ochrany zakotvenej v prvom z týchto dvoch uvedených ustanovení je podmienené konštatovaním takého stupňa podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, že zo strany dotknutej verejnosti medzi nimi existuje pravdepodobnosť zámeny, existencia tejto pravdepodobnosti sa naopak nevyžaduje, pokiaľ ide o ochranu priznanú v druhom z týchto ustanovení. Zásahy stanovené v článku 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001 tak môžu byť dôsledkom nižšieho stupňa podobnosti medzi staršou a neskoršou ochrannou známkou pod podmienkou, že tento stupeň bude postačovať na to, aby si dotknutá verejnosť tieto ochranné známky priradila k sebe, čiže vytvorila si medzi nimi spojitosť (rozsudky z 24. marca 2011, Ferrero/ÚHVT, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, bod 53, a z 20. novembra 2014, Intra‑Presse/Golden Balls, C‑581/13 P a C‑582/13 P, neuverejnený, EU:C:2014:2387, bod 72).

20      Z toho vyplýva, že ak je vylúčená akákoľvek podobnosť medzi kolidujúcimi označeniami, článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001, ako aj jeho odsek 1 písm. b), je zjavne neuplatniteľný. Len v prípade, ak je medzi kolidujúcimi ochrannými známkami určitá podobnosť, hoci len malá, treba vykonať celkové posúdenie na účely určenia, či aj napriek nízkemu stupňu podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami existuje z dôvodu prítomnosti ďalších relevantných okolností, akými sú všeobecná známosť alebo dobré meno staršej ochrannej známky, pravdepodobnosť zámeny alebo spojitosť medzi týmito ochrannými známkami zo strany dotknutej verejnosti (pozri v tomto zmysle rozsudky z 24. marca 2011, Ferrero/ÚHVT, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, bod 66, a z 20. novembra 2014, Intra‑Presse/Golden Balls, C‑581/13 P a C‑582/13 P, neuverejnený, EU:C:2014:2387, bod 73).

21      Prvý žalobný dôvod uvedený žalobkyňou treba preskúmať s prihliadnutím na tieto úvodné úvahy.

22      V prejednávanej veci sa odvolací senát domnieval, že kolidujúce označenia sú odlišné, a na tomto základe dospel k záveru o neuplatnení dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001 bez toho, aby preskúmal ostatné podmienky uvedené v tomto ustanovení a pripomenuté v bode 17 vyššie.

23      Treba teda overiť, či mohol odvolací senát správne dospieť k záveru, že medzi kolidujúcimi označeniami neexistuje žiadna, ani len malá podobnosť.

24      V tejto súvislosti treba pripomenúť, že dve ochranné známky sú si podobné, keď z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti medzi nimi existuje aspoň čiastočná zhodnosť jedného alebo viacerých rozhodujúcich prvkov, t. j. vizuálnych, fonetických a koncepčných prvkov [pozri rozsudok z 29. novembra 2018, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T‑373/17, neuverejnený, EU:T:2018:850, bod 66 a citovanú judikatúru].

25      Posúdenie podobnosti medzi dvomi označeniami sa nemôže obmedziť na zohľadnenie len jednej zložky kombinovanej ochrannej známky a na jej porovnanie s inou ochrannou známkou. Naopak, porovnanie sa musí uskutočniť preskúmaním každej dotknutej ochrannej známky ako celku, čo nevylučuje, že celkovému dojmu, ktorý kombinovaná ochranná známka zanechá v pamäti príslušnej skupiny verejnosti, môže za určitých okolností dominovať jedna alebo viac jej zložiek (pozri rozsudok z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, bod 41 a citovanú judikatúru). Posúdenie podobnosti na základe jednej dominantnej zložky možno vykonať len vtedy, ak všetky ostatné zložky ochrannej známky sú zanedbateľné (rozsudky z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, bod 42, a z 20. septembra 2007, Nestlé/ÚHVT, C‑193/06 P, neuverejnený, EU:C:2007:539, bod 43). Mohlo by to tak byť najmä v prípade, keď táto zložka môže sama prevládať v predstave, ktorú si príslušná skupina verejnosti zachová v pamäti z ochrannej známky, a to tak, že všetky ostatné zložky ochrannej známky sú v celkovom dojme, ktorý známka vyvoláva, zanedbateľné (rozsudok z 20. septembra 2007, Nestlé/ÚHVT, C‑193/06 P, neuverejnený, EU:C:2007:539, bod 43).

26      V prejednávanej veci sa odvolací senát v rámci svojho posúdenia založeného na článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 najprv domnieval, že príslušnou skupinou verejnosti, ktorú treba zohľadniť, je široká verejnosť, teda koncoví spotrebitelia a odborní spotrebitelia, ktorých úroveň pozornosti sa pohybuje od priemernej po vysokú, relevantným územím pre analýzu pravdepodobnosti zámeny je Únia, pokiaľ ide o staršie ochranné známky Únie a staršie nezapísané ochranné známky, ako aj Švédsko a Fínsko, pokiaľ ide o národné ochranné známky zapísané v týchto krajinách. Účastníci konania túto definíciu príslušnej skupiny verejnosti nespochybňujú.

27      Následne odvolací senát pristúpil k vizuálnemu, fonetickému a koncepčnému porovnaniu kolidujúcich označení. V prvom rade preskúmal námietku v rozsahu, v akom bola založená na ochrannej známke Európskej únie č. 10397016, zobrazenej v bode 6 vyššie.

28      V tejto súvislosti odvolací senát konštatoval, že označením, ktoré bolo predmetom prihlášky, bolo obrazové označenie tvorené štylizovaným písmenom „v“ napísaným striebristou farbou a vloženým do modrého kruhu. Podľa neho sa použitý druh písma podobá na štandardný druh písma Garamond, ktorý je dostupný v akomkoľvek textovom procesore. Dodal, že pod kruhom je umiestnené rovnaké štylizované písmeno, avšak menšej veľkosti, nasledované spojovníkom a slovom „wheels“ napísaným druhom písma pripomínajúcim druh písma Arial. Domnieval sa, že uvedené slovo, ktoré je základným anglickým slovom, ktoré možno pochopiť v celej Únii, opisovalo výrobky, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, ktorá bola predmetom prihlášky, a pokiaľ ide o autá, nemalo rozlišovaciu spôsobilosť, a že písmeno „v“ nemalo nijaký význam vo vzťahu k autám. Na tomto základe uviedol, že „v prípade, ktorý je pre žalobkyňu najpriaznivejší“ označeniu, ktoré bolo predmetom prihlášky, dominuje striebristé písmeno „v“ vložené do modrého kruhu, pričom modrá farba je základnou farbou.

29      Pokiaľ ide o ochrannú známku Európskej únie č. 10397016, odvolací senát uviedol, že ho tvorí štylizované vyobrazenie slovného prvku „volvo“ modrým písmom, pričom modrá farba je základnou farbou, a druh písma, ktorý sa podobá štandardnému druhu písma Garamond, „s jediným rozdielom, že tieto písmená [sa zdajú] mierne tučnejšie než v [uvedenom druhu písma]“. Pokiaľ ide o kolidujúce označenia, odvolací senát uviedol, že použitý druh písma a farba sú veľmi jednoduché a bežne používané v obchodnom styku, takže nepriznávajú rozlišovaciu spôsobilosť uvedeným označeniam.

30      Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie kolidujúcich označení, odvolací senát v bode 30 napadnutého rozhodnutia usúdil, že dominantné prvky uvedených označení, konkrétne písmeno „v“ v prípade označenia, ktoré bolo predmetom prihlášky a slovný prvok „volvo“ v prípade staršej ochrannej známky sú odlišné. Konštatoval, že označenie zložené z jediného písmena nemožno považovať za podobné slovu, ktoré začína tým istým písmenom. Dodatočné obrazové prvky boli podľa neho tiež odlišné. Uviedol, že aj keď obe označenia používajú modrú farbu a aj keď išlo o rovnaký odtieň modrej, nevyrovnáva to rozdiely, ktoré medzi nimi existujú.

31      Z fonetického hľadiska odvolací senát usúdil, že samotné písmeno „v“ uvedené v označení, ktorého bolo predmetom prihlášky sa vyslovuje inak ako písmeno „v“ uvedené v slovnom prvku „volvo“ staršej ochrannej známky, a to v angličtine, španielčine a nemčine. Keďže nemal k dispozícii žiadny príklad v inom jazyku, ktorý by preukázal opak, dospel k záveru, že kolidujúce označenia si nie sú podobné z fonetického hľadiska.

32      Z koncepčného hľadiska odvolací senát usúdil, že žiadne porovnanie nie je možné, pretože ani dominantný a rozlišujúci prvok označenia, ktoré je predmetom prihlášky, ani staršia ochranná známka nemajú význam.

33      Okrem toho odvolací senát uviedol, že ak by sa bral do úvahy prvok „v‑wheels“ označenia, ktoré je predmetom prihlášky, kolidujúce označenia by si boli z vizuálneho a fonetického hľadiska ešte viac vzdialené. Podľa neho by si v prípade, že by k dominantnému prvku uvedeného označenia, t. j. jednému písmenu, mal byť priradený koncept, alebo ak by sa malo zohľadniť slovo „wheels“ v prvku „v‑wheels“ tohto označenia, kolidujúce označenia by boli rozdielne z koncepčného hľadiska.

34      V druhom rade odvolací senát pristúpil k porovnaniu označenia, ktoré je predmetom prihlášky, so všetkými ostatnými staršími obrazovými ochrannými známkami predloženými na podporu námietky a uvedenými v bode 6 vyššie. V tejto súvislosti uviedol, že všetky tieto ochranné známky boli tvorené slovným rozlišovacím prvkom „volvo“ napísaným rovnakým druhom písma ako ochranná známka Európskej únie č. 10397016 a „spoločne dominujúcim obrazovým prvkom“, slovným prvkom „volvo“ napísaným buď čiernym písmom na bielom štítku, alebo bielym na čiernom alebo modrom štítku. Okrem toho usúdil, že tieto ochranné známky neobsahovali kruh, na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, pretože ich obrazový prvok nemožno rozdeliť na kruh a šípku, ale je vnímaný ako jediný prvok podobajúci sa všeobecne známemu symbolu mužského rodu (Image not found), takže kolidujúce označenia nemajú spoločný tento kruhový prvok. Okrem toho, na rozdiel od písmena „v“ uvedeného označenia, v žiadnej z týchto ochranných známok nie je slovný prvok „volvo“ napísaný striebristou farbou. Keďže tieto ochranné známky obsahujú doplňujúci „spoločne dominujúci“ prvok, sú rozdiely medzi nimi a týmto označením „o to väčšie“. V dôsledku toho odvolací senát dospel k záveru, že predmetné označenie sa odlišuje od všetkých ostatných vyššie uvedených ochranných známok.

35      Žalobkyňa tvrdí, že na účely uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001 je posúdenie podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami, ktoré vykonal odvolací senát, z viacerých hľadísk nesprávne. V žalobe a na pojednávaní spresnila, že jej tvrdenia sa zameriavajú hlavne na porovnanie medzi označením, ktoré bolo predmetom prihlášky, a nižšie zobrazenou všeobecne známou ochrannou známkou Európskej únie (ďalej len „uvádzaná staršia ochranná známka“):

Označenie, ktoré bolo predmetom prihlášky

Staršia ochranná známka všeobecne známa v Únii