Language of document :

Преюдициално запитване от Fővárosi Törvényszék (Унгария), постъпило на 3 ноември 2020 г. — Apollo Tyres (Hungary) Kft./Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter

(Дело C-575/20)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Fővárosi Törvényszék

Страни в главното производство

Жалбоподател: Apollo Tyres (Hungary) Kft.

Ответник: Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter

Преюдициален въпрос

Може ли Директива 2003/87/ЕО1 , и по-специално точка 3 от приложение I да се тълкува в смисъл, че когато се взема решение дали [изгарянето на горива] в дадена инсталация да бъде включено в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза (СТЕ на ЕС), за [изчисляването на] общата номинална топлинна мощност на инсталацията има значение фактът, че оборудване, което е част от посочената инсталация, работи при наложено ограничение (обстоятелство, което е установено)?

____________

1 Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 2003 г., стр. 32; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 10, стр. 78).