Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Върховен касационен съд (България) на 5 ноември 2020 година – Държавна хазна на Република Полша чрез Генерален директор на националните пътища и магистралите / Тото С.п.А. Коструциони Дженерали и Вианини Лавори С.п.А.

(Дело C-581/20)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Върховен касационен съд

Страни в главното производство

Жалбоподател: Държавна хазна на Република Полша чрез Генерален директор на националните пътища и магистралите

Ответници: Тото С.п.А. Коструциони Дженерали и Вианини Лавори С.п.А.

Преюдициални въпроси

1.    Трябва ли чл. 1 на регламент 1215/121 на ЕП и на Съвета да се тълкува в смисъл, че следва да се разглежда изцяло или отчасти като гражданско или търговско по смисъла на чл. 1, пap. 1 на същия регламент, дело като това, посочено в настоящето определение?

2.    При наличие на упражнено право да се иска допускането на временни/обезпечителни мерки и разгледано искане от съда, компетентен да разгледа спора по същество, следва ли сезираният съд с искане за допускане на същото основание и по реда на чл. 35 от регламент 1215/12 на ЕП и на Съвета, да се счита за некомпетентен от момента, в който се представят доказателства за наличие на произнасяне на съда, компетентен по съществото на спора?

3.    Ако от отговора на първите два въпроса следва, че е налице компетентност на сезирания с искане по реда на чл. 35 от регламент 1215/12 на ЕП и на Съвета, следва ли да е налице автономно тълкуване на предпоставките за допускане на обезпечение по реда на чл. 35 от Регламент 1215/12 на ЕП и на Съвета? Следва ли да бъде оставена неприложена норма, която предвижда в случай, като посочения, недопускане на обезпечение срещу държавно учреждение?

____________

1 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

OB 2012, L 351, стр. 1