Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunsko) dne 5. listopadu 2020 – SC Cridar Cons SRL v. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

(Věc C-582/20)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: SC Cridar Cons SRL

Odpůrci: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

Předběžné otázky

Je třeba směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 a článek 47 Listiny základních práv Evropské unie vykládat v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, která daňovým orgánům po vydání daňového výměru, kterým se odmítá nárok na odpočet DPH odvedené na vstupu, umožňuje přerušit přezkum správní stížnosti až do výsledku trestního řízení, které může poskytnout další objektivní důkazy týkající se účasti osoby povinné k dani na daňovém podvodu?

Může se odpověď Soudního dvora Evropské unie na předchozí otázku lišit v případě, že během přerušení přezkumu správní stížnosti může osoba povinná k dani využít prozatímní opatření k odkladu účinků odmítnutí nároku na odpočet DPH?

____________

1 Úř. věst. 2006 L 347, s. l.