Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Alankomaat) on esittänyt 2.11.2020 – F, A, G, H ja I v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(asia C-579/20)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem

Pääasian asianosaiset

Kantajat: F, A, G, H ja I

Vastaaja: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Ennakkoratkaisukysymykset

Pyritäänkö määrittelydirektiivin1 15 artiklan c alakohdalla ainoastaan suojelun antamiseen sellaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa mielivaltaisen väkivallan aste kansainvälisen tai maan sisäisen aseellisen selkkauksen yhteydessä saavuttaa niin korkean tason, että on olemassa merkittäviä perusteita uskoa, että kyseiseen maahan tai tilanteen mukaan asianomaiselle alueelle palautettu siviilihenkilö joutuu jo pelkästään sen takia, että hän on kyseisen maan tai alueen alueella, kyseisessä säännöksessä tarkoitettuun todelliseen vaaraan? Kuuluuko tällainen poikkeuksellinen tilanne tuomiossa2 N. A. v. Yhdistynyt kuningaskunta tarkoitetun käsitteen ”most extreme case of general violence” alaan?

Jos ensimmäisen kysymyksen ensimmäiseen osaan vastataan kieltävästi:

Onko määrittelydirektiivin 15 artiklan c alakohtaa tulkittava siten, että myös edellä mainittua poikkeuksellista tilannetta pienempi mielivaltaisen väkivallan aste voi tarkasteltuna yhdessä hakijan henkilökohtaisten ja yksilöllisten olosuhteiden kanssa johtaa siihen, että on merkittäviä perusteita uskoa, että jos hakija palautetaan asianomaiseen maahan tai asianomaiselle alueelle, hän joutuu kyseisessä säännöksessä tarkoitettuun vaaraan?

Jos toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Onko tässä yhteydessä käytettävä liukuvaa asteikkoa, jossa tehdään ero mielivaltaisen väkivallan mahdollisten tasojen ja niihin liittyvän yksilöllisten olosuhteiden asteen välillä? Millä henkilökohtaisilla ja yksilöllisillä olosuhteilla voi olla merkitystä päätöksen tekevän viranomaisen ja kansallisen tuomioistuimen tekemässä arvioinnissa?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Täyttyvätkö määrittelydirektiivin 15 artiklan säännöksen edellytykset, jos hakijalle, jonka tilanteessa mielivaltaisen väkivallan aste on pienempi kuin tarkoitetussa poikkeuksellisessa tilanteessa ja joka pystyy näyttämään toteen, että vaara koskee juuri häntä (muun muassa) hänen henkilökohtaisille olosuhteillensa ominaisten seikkojen takia, myönnetään toissijainen suojelu yksinomaan määrittelydirektiivin 15 artiklan a tai b alakohdan perusteella?

____________

1 Vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle 13.12.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/95/EU (EUVL 2011, L 337, s. 9).

2 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio 17.7.2008, CE:ECHR:2008:07l7JUDO02590407