Language of document : ECLI:EU:C:2014:1388

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT

5. juni 2014 (*)

»Fremskyndet procedure«

I sag C-169/14,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Audiencia Provincial de Castellón (Spanien) ved afgørelse af 2. april 2014, indgået til Domstolen den 7. april 2014, i sagen:

Juan Carlos Sánchez Morcillo,

María del Carmen Abril García

mod

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,

under henvisning til forslag fra E. Levits, refererende dommer,

og efter at have hørt generaladvokat N. Wahl,

har

DOMSTOLENS PRÆSIDENT

afsagt følgende

Kendelse

1        Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT L 95, s. 29) og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

2        Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem på den ene side Sánchez Morcillo og Abril Garcia og på den anden side Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA vedrørende de førstnævntes indsigelse mod realisering af pant i deres faste ejendom.

3        Det fremgår af afgørelsen om forelæggelse, at sagsøgerne i hovedsagen den 9. juni 2003 sammen med Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA underskrev en af en notar bevidnet låneaftale med sikkerhed i deres bolig. På grund af den manglende opfyldelse af deres forpligtelse til at betale de månedlige afdrag på lånet indgav banken den 15. april 2011 begæring om tilbagebetaling af hele lånet med tillæg af ordinære renter og morarenter og om salg af den pantsatte ejendom på tvangsauktion.

4        Efter påbegyndelsen af fuldbyrdelsesproceduren fremsatte sagsøgerne i hovedsagen indsigelse mod fuldbyrdelsen, som blev forkastet ved afgørelse af 19. juni 2013 truffet af Juzgado de Primera Instancia n° 3 de Castellón. Sagsøgerne i hovedsagen appellerede denne afgørelse. Appellen blev antaget til realitetsbehandling og henvist til Audiencia Provincial de Castellón.

5        Den forelæggende ret har anført, at selv om det ifølge den spanske civilproces er muligt at appellere en afgørelse, der afslutter proceduren vedrørende realisering af pant i fast ejendom, idet der gives medhold i skyldnerens indsigelse, er det til gengæld ikke muligt for skyldneren, såfremt dennes indsigelse er blevet forkastet, at appellere førsteinstansens afgørelse om at gennemføre tvangsfuldbyrdelsen. Den forelæggende ret ønsker oplyst, om sådanne nationale retsforskrifter er forenelige med formålet i direktiv 93/13 om at beskytte forbrugerne og med princippet om adgang til effektive retsmidler som fastsat i artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Den forelæggende ret har endvidere understreget, at skyldnernes iværksættelse af appel kan vise sig at være så meget desto mere afgørende, idet visse af vilkårene i den i hovedsagen omhandlede lånekontrakt kan anses for at være »urimelige« som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i direktiv 93/13.

6        Denne ret har anmodet Domstolen om at undergive sagen en fremskyndet procedure i henhold til artikel 105, stk. 1, i Domstolens procesreglement.

7        Til støtte for anmodningen har den forelæggende ret anført, at Domstolens besvarelse vil kunne have væsentlige retslige konsekvenser i Spanien, henset til den omstændighed, at et ualmindeligt stort antal fysiske personer på grundlag af den økonomiske krise, som den pågældende medlemsstat gennemgår, er genstand for foranstaltninger med henblik på realisering af pant i deres boliger.

8        Den forelæggende ret har præciseret, at de sager, der vil kunne være omfattet af Domstolens besvarelse, endvidere vedrører skyldnernes primære bolig. Da den af disse fremsatte indsigelse ikke har opsættende virkning i henhold til spansk procesret, jf. artikel 698, stk. 1, i lov om civil retspleje, vil disse boliger kunne blive solgt på tvangsauktion, inden Domstolen træffer afgørelse.

9        I henhold til det nævnte procesreglements artikel 105, stk. 1, kan Domstolens præsident efter anmodning fra den forelæggende ret eller i undtagelsestilfælde af egen drift, efter at have hørt den refererende dommer og generaladvokaten, beslutte at undergive en sag en fremskyndet procedure, der fraviger bestemmelserne i dette reglement, når sagens karakter kræver, at den behandles hurtigt.

10      Det fremgår ganske vist af Domstolens faste retspraksis, at det forhold, at et stort antal personer eller retlige situationer vil kunne blive berørt af den afgørelse, som den forelæggende ret skal træffe efter at have anmodet Domstolen om en præjudiciel afgørelse, ikke i sig selv er en ekstraordinær omstændighed, som kan begrunde anvendelsen af en fremskyndet procedure (jf. bl.a. kendelser afsagt af Domstolens præsident KÖGÁZ m.fl., C-283/06 og C-312/06, EU:C:2006:602, præmis 9, Plantanol, C-201/08, EU:C:2008:385, præmis 10, og Abdullahi, C-394/12, EU:C:2012:623, præmis 11).

11      Ud over antallet af berørte skyldnere som oplyst af den forelæggende ret er risikoen i det foreliggende tilfælde for, at en ejer mister sin principale bolig, imidlertid et forhold, der placerer denne og dennes familie i en særlig sårbar situation.

12      Denne situation er efter den forelæggende rets opfattelse så meget desto mere alvorlig på grund af den omstændighed – hvis det viser sig, at tvangsfuldbyrdelsen er begrundet i en lånekontrakt, der indeholder urimelige vilkår, der af den nationale ret erklæres ugyldige – at den deraf følgende ugyldighed af fuldbyrdelsen alene giver den skadelidte skyldner en ret til erstatning, der ikke gør det muligt at genoprette den tidligere situation, hvor den pågældende var ejer af sin bolig.

13      Da Domstolens hurtige besvarelse i væsentligt omfang vil kunne begrænse risikoen for, at de berørte personer mister deres principale bolig, imødekommes anmodningen fra den forelæggende ret om at undergive sag C-169/14 en fremskyndet procedure.

Af disse grunde bestemmer Domstolens præsident:

Anmodningen fra Audiencia Provincial de Castellón (Spanien) om, at sag C-169/14 undergives en fremskyndet procedure, jf. artikel 23a i statutten for Den Europæiske Unions Domstol og artikel 105, stk. 1, i Domstolens procesreglement, imødekommes.

Underskrifter


* Processprog: spansk.