Language of document : ECLI:EU:C:2014:1388

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN MÄÄRÄYS

5 päivänä kesäkuuta 2014 (*)

Nopeutettu menettely

Asiassa C‑169/14,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Audiencia Provincial de Castellón (Espanja) on esittänyt 2.4.2014 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 7.4.2014, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Juan Carlos Sánchez Morcillo ja

María del Carmen Abril García

vastaan

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN PRESIDENTTI,

ottaen huomioon esittelevän tuomarin E. Levitsin ehdotuksen,

kuultuaan julkisasiamies N. Wahlia,

on antanut seuraavan

määräyksen

1        Ennakkoratkaisupyyntö koskee kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY (EYVL L 95, s. 29) sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan tulkintaa.

2        Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa valittajina ovat Juan Carlos Sánchez Morcillo ja María del Carmen Abril García ja vastapuolena on Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ja jossa on kyse valittajien kiinnitetyn kiinteistön ulosmittauksen vastustamisesta.

3        Ennakkoratkaisupyynnöstä käy ilmi, että pääasian valittajat allekirjoittivat 9.6.2003 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA:n kanssa notaarin vahvistaman lainasopimuksen, jossa lainan vakuutena oli valittajien kiinnitetty asunto. Valittajien laiminlyötyä kuukausittaisen lainanlyhennysvelvoitteensa kyseisen lainan osalta luottolaitos vaati 15.4.2011, että valittajat maksavat lainan kokonaisuudessaan varsinaisine korkoineen ja viivästyskorkoineen ja että kiinnitetty kiinteistö huutokaupataan.

4        Kiinteistön ulosmittausmenettelyn alettua pääasian valittajat vastustivat sitä väitteillä, jotka Juzgado de Primera Instancia n° 3 de Castellón hylkäsi 19.6.2013 antamallaan ratkaisulla. Näin ollen pääasian valittajat valittivat kyseisestä ratkaisusta. Heidän valituksensa todettiin täyttävän tutkittavaksi ottamisen edellytykset ja siirrettiin Audiencia Provincial de Castellónin käsiteltäväksi.

5        Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että vaikka Espanjan siviiliprosessissäännöstössä sallitaan valituksen tekeminen ratkaisusta, jolla velallisen väitteet hyväksytään ja kiinteistön ulosmittausmenettely keskeytetään, siinä ei sitä vastoin sallita sellaisen velallisen, jonka väitteet on hylätty, valittavan asiaa ensimmäisenä oikeusasteena käsitelleen tuomioistuimen ratkaisusta, jolla määrätään ulosmittausmenettelyn jatkamisesta. Ennakkoratkaisua pyytäneellä tuomioistuimella on epäilyksiä siitä, onko kyseinen kansallinen lainsäädäntö yhteensopiva direktiivin 93/13 kuluttajansuojaa koskevan tavoitteen sekä oikeuden tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, sellaisena kuin se on vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa, kanssa. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin korostaa myös, että valitusoikeuden antaminen velallisille voi osoittautua erityisen ratkaisevaksi, koska tiettyjä pääasiassa kyseessä olevan lainasopimuksen ehtoja voidaan mahdollisesti pitää ”kohtuuttomina” direktiivin 93/13 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

6        Kyseinen tuomioistuin on pyytänyt unionin tuomioistuinta käsittelemään asian unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 105 artiklan 1 kohdan mukaisessa nopeutetussa menettelyssä.

7        Tämän pyyntönsä tueksi ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin vetoaa siihen, että unionin tuomioistuimen antamalla vastauksella voi olla huomattavia seurauksia oikeudenkäynneissä Espanjassa, kun otetaan huomioon se, että kyseistä jäsenvaltiota koettelevan talouskriisin yhteydessä harvinaisen monen luonnollisen henkilön asunto on kiinteistön ulosmittausmenettelyn kohteena.

8        Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin huomauttaa, että menettelyt, joita unionin tuomioistuimen vastaus voi koskea, koskevat kaiken lisäksi velallisten pääasiallista asuntoa. Kun heidän esittämillään väitteillä ei ole lykkäävää vaikutusta Espanjan prosessioikeudessa, kuten säädetään siviiliprosessilain 698 pykälän 1 momentissa, tällaiset asunnot saatetaan huutokaupata ennen kuin unionin tuomioistuin antaa ratkaisunsa.

9        Mainitun työjärjestyksen 105 artiklan 1 kohdan mukaan unionin tuomioistuimen presidentti voi ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen pyynnöstä tai poikkeuksellisesti omasta aloitteestaan päättää esittelevää tuomaria ja julkisasiamiestä kuultuaan, että ennakkoratkaisupyyntö käsitellään nopeutetussa menettelyssä tämän työjärjestyksen määräyksistä poiketen, jos asian laatu edellyttää, että asia käsitellään ensi tilassa.

10      Unionin tuomioistuimen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä käy tosin ilmi, että se, että ratkaisu, joka ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on annettava saatettuaan ennakkoratkaisupyynnön unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi, saattaa koskea suurta määrää henkilöitä tai oikeudellisia tilanteita, ei sellaisenaan voi olla poikkeustapaus, jonka vuoksi nopeutetun menettelyn käyttäminen olisi perusteltua (ks. mm. unionin tuomioistuimen presidentin määräys KÖGÁZ ym., C-283/06 ja C‑312/06, EU:C:2006:602, 9 kohta; määräys Plantanol, C‑201/08, EU:C:2008:385, 10 kohta ja määräys Abdullahi, C‑394/12, EU:C:2012:623, 11 kohta).

11      Kuitenkin pääasiassa ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mainitseman tällaisten velallisten suuren määrän lisäksi se, että asunnon omistaja on vaarassa menettää pääasiallisen asuntonsa, tekee hänen ja hänen perheensä tilanteesta erityisen epävarman.

12      Tämän seikan merkitystä vakavoittaa se, että ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on ilmoittanut, että jos ilmenee, että ulosmittausmenettely perustuu kohtuuttomia ehtoja sisältävään lainasopimukseen, jonka kohtuuttomien ehtojen pätemättömyyden kansallinen tuomioistuin vahvistaa, tästä pätemättömyydestä seuraavan ulosmittausmenettelyn pätemättömyyden osalta vahinkoa kärsineelle velalliselle voitaisiin tarjota suojaa pelkän korvauksen muodossa, millä ei voida palauttaa aikaisempaa tilannetta, jossa hän oli asuntonsa omistaja.

13      Kun unionin tuomioistuimen mahdollisimman lyhyessä määräajassa antama vastaus voi merkittävästi vähentää vaaraa, että asianomaiset henkilöt menettävät pääasiallisen asuntonsa, on hyväksyttävä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen pyyntö käsitellä asia C-169/14 nopeutetussa menettelyssä.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuimen presidentti on määrännyt seuraavaa:

Audiencia Provincial de Castellónin (Espanja) tekemä pyyntö asian C-169/14 käsittelystä Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 23 a artiklassa ja unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 105 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa nopeutetussa menettelyssä hyväksytään.

Allekirjoitukset


* Oikeudenkäyntikieli: espanja.