Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 20 kwietnia 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-27/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi, M. Vandenbussche i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej odmawiającej aprobaty świadczeń medycznych, o które ubiega się skarżący w imieniu swojego syna, małżonki i swoim własnym.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji i w razie potrzeby decyzji organu upoważnionego do zawierania umów (AHCC) o oddaleniu zażalenia;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________