Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 15 januari 2013 – BO / Commissie

(Zaak F-27/11)1

(Openbare dienst – Sociale zekerheid – Vergoeding van vervoerskosten verband houdende met medische zorg – Vervoerskosten om redenen van taal)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: BO (Amman, Jordanië) (vertegenwoordigers: L. Levi, M. Vandenbussche en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Openbare dienst – Verzoek om nietigverklaring van de besluiten van de verwerende partij houdende weigering om toestemming te geven voor de medische verzorging waarom verzoeker ten behoeve van zijn zoon, zijn echtgenote en hemzelf heeft gevraagd

Dictum

De besluiten van de Europese Commissie van 1 juni 2010 houdende weigering om de vervoers- en begeleidingskosten van de zoon van BO te vergoeden worden nietig verklaard.

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van BO.

____________

____________

1 PB C 186 van 25/06/11, blz. 33.