Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 18 ноември 2011 г. — AC/Съвет

(Дело F-26/11)1

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 179, 18.6.2011 г., стр. 21.