Language of document : ECLI:EU:F:2012:172

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL
(första avdelningen)

den 5 december 2012

Mål F‑29/11

BA

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/147/09 – Upprättande av en reservlista för rekrytering av handläggare med rumänskt medborgarskap – Fördjupade kunskaper i det officiella språket i Rumänien – Ungerskspråkig minoritet i Rumänien – Nekat tillträde till det muntliga provet – Principen om likabehandling och icke-diskrimineringsprincipen – Räckvidd”

Saken: Talan som väckts med stöd av artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken BA har yrkat ogiltigförklaring av beslutet av direktören för Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) av den 10 december 2010 om avslag på BA:s klagomål och av beslutet av uttagningskommittén i uttagningsprov EPSO/AD/147/09 att neka BA tillträde till den muntliga delen av uttagningsprovet.

Avgörande: Talan ogillas. BA ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader

Sammanfattning

1.      Talan väckt av tjänstemän – Talan mot ett beslut att inte ge tillträde till proven i ett uttagningsprov – Möjlighet att åberopa fel i meddelandet om uttagningsprov

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

2.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Genomförande av ett allmänt uttagningsprov – Språk som kan användas vid deltagande i proven – Likabehandling – Räckvidd – Upprättande av en reservlista för rekrytering av handläggare som är medborgare i en ny medlemsstat – Krav på fördjupade kunskaper i nationalspråket i den medlemsstaten – Tillåtet

(Rådets förordningar nr 1 och nr 1760/2006)

1.      Med hänsyn till anställningsförfarandets specifika karaktär, vilket är en komplicerad administrativ process bestående av en följd av beslut med mycket nära samband, har en sökande rätt att göra gällande oegentligheter som förekommit under uttagningsprovet, inbegripet dem som kan ha sin grund i själva texten i meddelandet om uttagningsprov, i samband med en talan riktad mot ett senare individuellt beslut, såsom ett beslut att neka tillträde till proven. I ett sådant förfarande kan det nämligen inte krävas att en sökande ska väcka talan varje gång förfarandet utmynnar i rättsakter som kan gå honom eller henne emot.

Även ett meddelande om uttagningsprov kan, i undantagsfall, bli föremål för en talan om ogiltigförklaring, när det utgör ett beslut som går sökanden emot i den mening som avses i artiklarna 90 och 91 i tjänsteföreskrifterna, genom att uppställa villkor som utesluter sökandens ansökan.

(se punkterna 39, 40 och 42)

Hänvisning till

Domstolen: 11 augusti 1995, kommissionen mot Noonan, C‑448/93 P, punkterna 17 och 19

Personaldomstolen: 14 april 2011, Clarke m.fl. mot harmoniseringsbyrån, F‑82/08, punkt 79

2.      Principen om likabehandling, vilken är tillämplig på det regelverk som gäller unionens personal, åsidosätts när två kategorier av personer som tjänstgör vid unionen, vilkas situation inte påtagligt skiljer sig åt vare sig i faktiskt eller rättsligt hänseende, behandlas olika och det inte föreligger sakliga skäl för en sådan skillnad i behandling.

Detta är inte fallet när administrationen, med stöd av förordning nr 17060/2006 om särskilda och temporära åtgärder för rekrytering av tjänstemän till Europeiska gemenskaperna i samband med Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, anordnar ett uttagningsprov för rumänska medborgare och därvid kräver att de sökande, i tjänstens intresse, har fördjupade kunskaper i sitt nationalspråk, det vill säga rumänska, som är Rumäniens enda officiella språk i den mening som avses i förordning nr 1 om vilka språk som ska användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Även om den omständigheten att ett prov avläggs på rumänska kan medföra en nackdel för en rumänsk medborgare med ungerska som modersmål bör det anses berättigat att kräva ett prov på rumänska, eftersom det motiveras av överordnade krav som följer av Rumäniens anslutning till Europeiska unionen. De aktuella kraven baserar sig på objektiva och skäliga kriterier och skillnaden i behandling, vid anordnandet av ett ”uttagningsprov i samband med utvidgning”, vilken är begränsad till en övergångsperiod efter nämnda stats anslutning, tycks stå i proportion till det mål som eftersträvas.

Unionens administrativa avdelningar, såsom Epso, vilka på grundval av en undantagsförordning, såsom förordning nr 1760/2006, ska anordna uttagningsprov som är förbehållna medborgare i Rumänien, i egenskap av stat som nyss har anslutit sig till unionen, kan inte använda ett annat språk än det enda officiella språket i detta land – utan att åsidosätta principen om likabehandling – när det är fråga om att genomföra vissa skriftliga urvalsprov som just syftar till att kontrollera de fördjupade kunskaperna i detta språk. Det skulle förhålla sig på annat sätt om denna medlemsstat, vad beträffar dess deltagande i unionsinstitutionernas verksamhet, formellt erkände, enligt artikel 1 i förordning nr 1, ett minoritetsspråk som finns i landet och som, utan att utgöra ett officiellt språk i denna stat, ändå utgör ett officiellt språk i unionen.

Att kräva ”fördjupade kunskaper i rumänska”, i egenskap av förstaspråk i det aktuella uttagningsprovet, vilket är förbehållet rumänska medborgare, är inte heller godtyckligt eller uppenbart i strid med tjänstens intresse. När tjänsten eller den aktuella befattningen kräver det får administrationen nämligen specificera det eller de språk i vilka fördjupade eller tillfredsställande kunskaper krävs.


(se punkterna 75, 79, 81–84 och 86)

Hänvisning till

Domstolen: 16 december 2008, Arcelor Atlantique och Lorraine m.fl., C‑127/07, punkt 23

Förstainstansrätten: 5 april 2005, Hendrickx mot rådet, T‑376/03, punkt 26

Personaldomstolen: 25 februari 2010, Pleijte mot kommissionen, F‑91/08, punkterna 36 och 57; 29 juni 2011, Angioi mot kommissionen, F‑7/07, punkt 90 och där angiven rättspraxis