Language of document :

Жалба, подадена на 14 март 2011 г. - ZZ/Съвет

(Дело F-28/11)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Rodrigues, A. Blot и C. Bernard-Glanz, lawyers)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на решението, съдържащо се в Съобщение до персонала № 80/10 от 26 април 2010 г., с което Органът по назначаване на Съвета отказва да повиши жалбоподателя в степен AD12 в рамките на процедурата за повишаване за 2010 г.

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска Съдът на публичната служба:

да задължи Съвета да представи докладите относно повишените в степен AD12 бивши служители от категория A, които са разгледани в рамките на процедурата за повишаване за 2010 г., както и статистиката за аналитичната средна оценка на първите докладващи служители, представена на Консултативния комитет за повишаване - AD "Администратори";

да отмени оспореното решение и ако е необходимо решението, с което се отхвърля жалбата;

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.

____________