Language of document :

Žaloba podaná 14. marca 2011 - ZZ/Rada

(vec F-28/11)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu Rady, ktorým bolo rozhodnuté nepovýšiť žalobcu do platovej triedy AD 12 v rámci povyšovania za rok 2010, ktoré sa nachádzalo v oznámení zamestnancom č. 80/10 z 26. apríla 2010

Návrhy žalobcu

Žalobca navrhuje, aby Súd pre verejnú službu:

požiadal Radu, aby predložila hodnotiace správy týkajúce sa bývalých úradníkov A povýšených do platovej triedy AD 12, ktoré boli zohľadnené v rámci povyšovania za rok 2010, ako aj štatistiky o priemere analytických hodnotení prvými hodnotiteľmi, ktoré boli predložené poradnému výboru pre povýšenie "riadiacich pracovníkov" AD,

zrušil sporné rozhodnutie a v prípade potreby rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti,

zaviazal Radu na náhradu trov konania.

____________