Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 marca 2011 r. - ZZ przeciwko Radzie

(Sprawa F-30/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat M. Velardo)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny strony skarżącej za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. a także naprawienie wyrządzonej szkody.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny strony skarżącej za 2008 r. i zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania w wysokości oszacowanej wstępnie na 5000 EUR, której bliższe określenie nastąpi w toku postępowania a także odsetek za zwłokę od poniesionej szkody i krzywdy w wysokości 6,75 %;

obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

____________