Language of document :

Жалба, подадена на 8 март 2011 г. - ZZ/Съвет

(Дело F-26/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (Брюксел, Белгия) (представители: S. Rodrigues и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което жалбоподателят не е включен в списъка с повишените в степен AD13 длъжностни лица в рамките на процедурата за повишаване за 2010 г., както и осъждане на ответника да заплати на жалбоподателя сума като обезщетение за претърпените неимуществени вреди

Искания на жалбоподателя

отмяна на решението на органа по назначаването да не включи жалбоподателя в списъка на повишените в степен AD13 длъжностни лица в рамките на процедурата за повишаване за 2010 г., както това решение следва от съобщение до персонала № 80/10 от 26 април 2010 г. и от съобщение до персонала № 81/10 от 26 май 2010 г.;

доколкото е необходимо, отмяна на решението на ОН, с което се отхвърля жалбата, подадена по административен ред от жалбоподателя;

доколкото е необходимо, отмяна на решението за повишаване на длъжностните лица от степен AD12 в степен AD13 при процедурата за повишаване за 2010 г. (съобщение до персонала № 80/10 от 26 април 2010 г. и съобщение до персонала № 81/10 от 26 май 2010 г.);

осъждане на ответника да заплати на жалбоподателя сумата от 150 000 евро като обезщетение на претърпените неимуществени вреди;

да осъди Съветът на Съюза да заплати съдебните разноски.

____________