Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 30. júna 2021 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E, C/S, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(vec C-402/21)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia v konaní o opravnom prostriedku: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E, C

Odporcovia v konaní o opravnom prostriedku: S, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Prejudiciálne otázky

1.    Môžu sa tureckí štátni príslušníci s právami vyplývajúcimi z článku 6 alebo z článku 7 rozhodnutia č. 1/80 odvolávať aj na článok 13 rozhodnutia č. 1/801 ?

2.    Vyplýva z článku 14 rozhodnutia č. 1/80, že tureckí štátni príslušníci sa už nemôžu odvolávať na článok 13 rozhodnutia č. 1/80, ak z dôvodu svojho individuálneho správania predstavujú existujúcu, skutočnú a dostatočne závažnú hrozbu pre základný záujem spoločnosti?

3.    Je možné na odôvodnenie nového obmedzenia, podľa ktorého môže byť právo tureckých štátnych príslušníkov na pobyt ukončené z dôvodov verejného poriadku aj po 20 rokoch, uviesť zmenené spoločenské ponímanie, ktoré viedlo k tomuto novému obmedzeniu? Postačí v tomto smere fakt, že nové obmedzenie slúži cieľu verejného poriadku, alebo je tiež potrebné, aby toto obmedzenie bolo vhodné na dosiahnutie tohto cieľa a nešlo nad rámec toho, čo je na to potrebné?

____________

1 Rozhodnutie asociačnej rady č. 1/80 z 19. septembra 1980 o rozvoji asociácie EHS-Turecko.