Language of document :

Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 26. marca 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal du travail de Liège – Belgicko) – VW/Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

(vec C-92/21)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo – Azylová politika – Kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu – Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 (Dublin III) – Článok 27 – Opravné prostriedky proti rozhodnutiu o odovzdaní – Odkladný účinok odvolania – Článok 29 – Podmienky a lehoty na odovzdanie – Normy pre prijímanie osôb žiadajúcich o medzinárodnú ochranu – Smernica 2013/33/EÚ – Článok 18 – Vnútroštátne opatrenie, ktorým sa žiadateľovi, proti ktorému bolo vydané rozhodnutie o odovzdaní, prideľuje miesto v osobitnom prijímacom zariadení, v ktorom je ubytovaným osobám poskytovaná starostlivosť s cieľom pripraviť ich odovzdanie)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal du travail de Liège

Účastníci konania

Žalobca: VW

Žalovaná: Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

Výrok

Článok 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby členský štát prijal vo vzťahu k žiadateľovi, ktorý podal odvolanie proti rozhodnutiu o odovzdaní do iného členského štátu v zmysle článku 26 ods. 1 tohto nariadenia, prípravné opatrenia na zabezpečenie tohto odovzdania, akým je pridelenie miesta v osobitnom prijímacom zariadení, v ktorom je ubytovaným osobám poskytovaná starostlivosť na účely prípravy ich odovzdania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 138, 19.4.2021.