Language of document :

2018. március 5-én benyújtott kereset – Braesch és társai kontra Bizottság

(T-161/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Anthony Braesch (Luxembourg, Luxemburg), Trinity Investments DAC (Dublin, Írország), Bybrook Capital Master Fund LP (Grand Cayman, Kajmán-szigetek), Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP (Grand Cayman), Bybrook Capital Badminton Fund LP (Grand Cayman) (képviselők: M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella és L. Prosperetti ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az SA.47677. (2012/N) ügyben hozott 2017. július 4-i C(2017) 4690 final bizottsági határozatot1 ;

másodlagosan semmisítse meg az említett határozatot, amennyiben az a FRESH- instrumentumok2 kezelésére vonatkozik;

a Bizottságot kötelezze a jelen üggyel összefüggésben a felperes részéről felmerült jogi és egyéb költségek és kiadások viselésére;

rendeljen el minden olyan intézkedést, amelyet megfelelőnek ítél, ideértve a Törvényszék eljárási szabályzatának a 89. cikke (3) bekezdése szerinti pervezető intézkedéseket és/vagy a 91. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti bizonyításfelvétel iránti intézkedéseket.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek öt jogalapra hivatkoznak.

Az első, arra alapított jogalap, hogy a Bizottság az elővigyázatossági célú feltőkésítéssel összefüggésben jogellenesen engedélyezett tehermegosztási intézkedéseket, megsértve ezzel a 806/2014/EU rendelet 18. és 21. cikkét (az indokolási kötelezettség megsértése).3

A második, arra alapított jogalap, hogy a Bizottság jogellenesen írta elő a FRESH-szerződések felbontását (nyilvánvalóan téves jogalkalmazás és ténybeli tévedés a bankokról szóló 2013. évi közleménytől4 való eltérés folytán, a bizalomvédelem és az egyenlő bánásmód elvének a megsértése, az indokolási kötelezettség megsértése).

A harmadik, arra alapított jogalap, hogy a vitatott határozat hátrányosan megkülönböztető módon fenyegeti a FRESH-tulajdonosokat (az Európai Unió Alapjogi Chartája [a továbbiakban: Charta] 20. és 21. cikke és az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez (a továbbiakban: EJEE) csatolt 12. jegyzőkönyv 14. cikke által védelemben részesített egyenlő bánásmódhoz való jog megsértése, nyilvánvaló értékelési hiba, az indokolási kötelezettség megsértése).

A negyedik, arra alapított jogalap, hogy a vitatott határozat sérti a FRESH-tulajdonosok tulajdonhoz való jogát (a Charta 17. cikke és az EJEE 1. jegyzőkönyvének 1. cikke által védelemben részesített tulajdonhoz való jog megsértése; az indokolási kötelezettség megsértése).

Az ötödik, arra alapított jogalap, hogy a Bizottság elmulasztotta a hivatalos vizsgálati eljárás megindítását, figyelmen kívül hagyva azt a körülményt, hogy komoly kétségek merültek fel az intézkedések uniós joggal való összeegyeztethetősége tekintetében (az EUMSZ 108. cikk (2) és (3) bekezdése, a 2015/1589 tanácsi irányelv5 4. cikke (3) bekezdésének és 4. cikkének a megsértése; nyilvánvaló értékelési hiba, az indokolási kötelezettség megsértése).

____________

1 HL 2018. C 40., 7. o.

2 Változó kamatlábú tőkéhez kapcsolódó alárendelt hibrid instrumentum (a kötvény egyik fajtája)

3 A hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 15-i 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2014. L 225., 1. o.).

4 Az állami támogatási szabályoknak a pénzügyi válsággal összefüggésben hozott bankmentő intézkedésekre való, 2013. augusztus 1. utáni alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény (a bankokról szóló közlemény) (HL 2013. C 216., 1. o.).

5 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet (HL 2015. L 248., 9. o.).