Language of document :

Žaloba podaná dne 7. června 2018 – Řecko v. Komise

(Věc T-295/18)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Řecká republika (zástupci: G. Kanellopoulos, I. Pachi, A-E. Vasilopoulou a E. Chroni)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž byly z financování Unie vyloučeny některé výdaje Řecké republiky v celkové výši (hrubé) částky 17 869 131,75 eur (finanční dopad ve výši 14 857 076,98 eur) vzniklé a deklarované v rámci EZFRV ve vztahu k opatření 125A, 321 a 322 (hrubá částka ve výši 15 631 043,52 eur a finanční dopad ve výši 12 618 988,75 eur) a opatření 123A (částka 2 238 088,23 eur), jakož i částka 588 103,59 eur (na výdaje) provedené v rámci EZZF v návaznosti na kontrolní opatření týkající se transakcí za rozpočtové roky 2011-2014, a

uložil žalované náhradu nákladů řízení vzniklých Řecké republice.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby uvádí žalobkyně osm žalobních důvodů. Prvních šest žalobních důvodů se týká opravy v rámci EZFRV v opatřeních 125A, 321, 322 a 123A, zatímco poslední dva žalobní důvody se týkají opravy vzhledem k nedostatkům kontroly transakcí podle hlavy V kapitoly III nařízení (EU) č. 1306/20131 .

První žalobní důvod vychází z nesprávného výkladu a použití podmínky uvedené v čl. 52 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 1306/2013, překročení pravomoci Komise ratione temporis ohledně uložení sporných finančních oprav a věcné chyby Komise při určení základu pro výpočet sporné opravy.

Druhý podpůrný žalobní důvod vychází z porušení zásad ne bis in idem, právní jistoty, řádné správy, legitimního očekávání členského státu a proporcionality.

Třetí žalobní důvod vychází z porušení ustanovení čl. 71 odst. 2 a čl. 75 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/20052 , článku 43 nařízení (ES) č. 1974/20063 , ustanovení vnitrostátního programu rozvoje venkova schváleného Komisí (PRV 2007 – 2013), jakož i čl. 24 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 65/20014 , z chybějícího právního základu a nedostatku odůvodnění, jakož i chyby ve věcném posouzení ohledně uložené paušální opravy ve výši 10 %, neboť řídicí orgán vykonával své pravomoci řádně a úplně.

Čtvrtý žalobní důvod, který je podpůrný k třetímu žalobnímu důvodu, vychází z porušení zásad proporcionality a legitimního očekávání členského státu a pokynů uvedených v dokumentech VI/5330/1997 a C(2015) 3675 ze dne 8. června 2015, jakož i z nedostatečného odůvodnění uplatnění paušální opravy ve výši 10 %.

Pátý žalobní důvod vychází z porušení ustanovení čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 65/2011, z nesprávného posouzení skutkového stavu a nedostatečného odůvodnění, pokud jde o nedostatky spojené s posouzením žádostí o podporu ze strany řídicího orgánu, jakož i nedostatky při kontrole hodnotící činnosti, a rovněž z porušení zásady proporcionality.

Šestý žalobní důvod vychází z porušení ustanovení čl. 24 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 65/2011 a zásady proporcionality, nesprávného skutkového zjištění a nedostatečného odůvodnění, pokud jde o nedostatky při posouzení přiměřenosti výdajů.

V rámci sedmého žalobního důvodu žalobkyně uvádí, že finanční oprava uložená za rozpočtové roky 2011 až 2013 musí být prohlášena za neplatnou, protože nemá žádný právní základ ani odůvodnění a protože je, zejména pokud jde o rok 2013, v rozporu se zásadou řádné správy.

8.    V rámci osmého žalobního důvodu je v pěti samostatných bodech namítáno, že sporná oprava byla uložena z důvodu nesprávného skutkového zjištění Komisí s naprostým nedostatkem odůvodnění a v rozporu s právy na obhajobu Řecké republiky.

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. 2013, L 347, s. 549).

2 Nařízení Rady (ES) č 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. 2005, L 277, s. 1)

3 Nařízení Komise (ES) č. 363/2009 ze dne 4. května 2009 o změně nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. 2006, L 368. s. 15).

4 Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova (Úř. věst. 2011, L 25, s. 8).