Language of document :

Tužba podnesena 7. lipnja 2018. – Grčka protiv Komisije

(predmet T-295/18)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Helenska Republika (zastupnici: G. Kanellopoulos, I. Pachi, A-E. Vasilopoulou i E. Chroni)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku u dijelu u kojem su njome isključeni iz financiranja Unije određeni troškovi Helenske Republike u ukupnom (bruto) iznosu od 17 869 131,75 eura (utjecaj na proračun od 14 857 076,98 eura) prijavljeni i nastali u okviru EPFRR-a u vezi s mjerama 125A, 321 i 322 (bruto iznos od 15 631 043,52 eura i utjecaj na proračun od 12 618 988,75 eura) te u vezi s mjerom 123A (utjecaj u iznosu od 2 238 088,23 eura) kao i iznos od 588 103,59 eura [za troškove] nastale u okviru EFJP-a na temelju mjere nadzora transakcija za proračunske godine 2011. – 2014., i

naloži tuženiku snošenje troškova Helenske Republike.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe osam tužbenih razloga. Prvih šest tužbenih razloga odnosi se na ispravak određen u okviru EPFRR-a za mjere 125Α, 321, 322 i 123Α, a posljednja dva odnose se na ispravak određen zbog nedostataka u mjerama nadzora transakcija na temelju glave V. poglavlja III. Uredbe (EU) br. 1306/20131 .

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešnom tumačenju i primjeni točke (c) članka 52. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013, Komisijinom prekoračenju vremenske nadležnosti za određivanje spornih financijskih ispravaka i njezinoj pogrešnoj ocjeni činjenica pri utvrđivanju osnovice za izračun spornog ispravka.

Drugi tužbeni razlog, istaknut podredno, koji se temelji na povredi načela ne bis in idem, pravne sigurnosti, dobre uprave, legitimnih očekivanja države članice i proporcionalnosti.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na povredi odredbi članka 71. stavka 2. i članka 75. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1698/20052 , članka 43. Uredbe (EZ) br. 1974/20063 , odredbi nacionalnog programa za ruralni razvoj, koji je donijela Komisija (PRR 2007. – 2013.) kao i članka 24. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 65/20114 , nepostojanju pravne osnove i nedostatnom obrazloženju kao i pogrešnoj ocijeni činjenica u vezi s određenim paušalnim ispravkom od 10%, s obzirom na to da je upravno tijelo zakonito i u cijelosti primijenilo svoje ovlasti.

Četvrti tužbeni razlog, istaknut podredno trećem razlogu, koji se temelji na povredi načela proporcionalnosti, legitimnih očekivanja države članice i smjernica iz dokumenata VI/5330/1997 i C(2015) 3675 od 8. lipnja 2015., kao i nedostatnom obrazloženju u vezi s određenom stopom paušalnog ispravka od 10%.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi odredbi članka 24. stavka 2. Uredbe (ΕU) br.  65/2011, pogrešnoj ocijeni činjenica i nedostatnom obrazloženju u vezi s navodnim povredama pri ocjeni zahtjeva za potporu koju je provelo upravno tijelo kao i na navodnom izostanku nadzora nad postupkom ocjenjivanja, ali i povredi načela proporcionalnosti.

Šesti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi odredbi članka 24. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 65/2011 i načela proporcionalnosti, pogrešnoj ocijeni činjenica i nedostatnom obrazloženju, u vezi s navodnim neocjenjivanjem osnovanosti troškova.

Sedmi tužbeni razlog, koji se temelji na tomu da financijski ispravak određen za proračunske godine 2011. do 2013. treba poništiti jer je pravno neosnovan i neobrazložen, a za 2013. godinu je protivan načelu dobre uprave.

Osmi tužbeni razlog, koji se sastoji od pet zasebnih dijelova, koji se temelji na tomu da je sporni ispravak određen zbog Komisijine pogrešne ocijene činjenica, na potpunom izostanku obrazloženja i povredi prava obrane Helenske Republike.

____________

1 Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL 2013., L 347, str. 549. i ispravak SL 2017., L 327, str. 83.)

2 Uredba Vijeća (EZ) br. 1698/2005 o potporama ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL 2005., L 277, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 40., str. 138.)

3 Uredba Komisije (EZ) br. 1974/2006 od 15. prosinca 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL 2006., L 368. str. 15.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 19., str. 59.)

4 Uredba Komisije (EU) br. 65/2011 od 27. siječnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 vezano uz primjenu postupaka kontrole, kao i uvjeta višestruke sukladnosti u vezi s mjerama ruralnog razvoja (SL 2011., L 25, str. 8.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 52., str. 289.)