Language of document :

Talan väckt den 7 juni 2018 – Grekland mot kommissionen

(Mål T-295/18)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Republiken Grekland (ombud: G. Kanellopoulos, I. Pachi, A-E. Vasilopoulou och E. Chroni)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet i den del vissa kostnader för Republiken Grekland där undantas från unionsfinansiering, sammanlagt (brutto) 17 869 131,75 euro (14 857 076,98 euro i budgetkonsekvenser), som medlemsstaten haft och deklarerat inom ramen för Ejflu avseende åtgärderna 125A, 321 och 322 (15 631 043,52 euro i bruttobelopp och 12 618 988,75 euro i budgetkonsekvenser) och åtgärd 123A (2 238 088,23 euro i bruttobelopp) plus ett belopp på 588 103,59 euro inom ramen för EGFJ efter kontroller för räkenskapsåren 2011–2014, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden åtta grunder. De första sex grunderna avser korrigeringen inom ramen för Ejflu av åtgärderna 125A, 321, 322 och 123A, medan de två sista avser korrigeringarna efter brister vid kontrollerna enligt avdelning V kapitel III i förordning (EU) nr 1306/2013.1

Första grunden: Oriktig tolkning och tillämpning av artikel 52.4 c i förordning (EU) nr 1306/2013, överskridande av behörigheten i tiden (ratione temporis) vid beslutet om de omtvistade finansiella korrigeringarna samt missuppfattning av de faktiska omständigheterna vid fastställandet av grunden för beräkningen av den omtvistade korrigeringen.

Andra grunden (anförs i andra hand i förhållande till första grunden): Åsidosättande av principerna om ne bis in idem, rättssäkerhet, god förvaltningssed skydd för medlemsstatens berättigade förväntningar och proportionalitet.

Tredje grunden: Åsidosättande av artiklarna 71.2 och 75.1 i förordning (EG) nr 1698/2005,2 artikel 43 i förordning (EG) nr 1974/2006,3 bestämmelserna i det nationella landsbygdsutvecklingsprogrammet, antagen av kommissionen för åren 2007–2013 och artikel 24.2 b i förordning (EU) nr 65/2011,4 bristande rättslig grund och motivering samt missuppfattning av de faktiska omständigheterna vad gäller schablonkorrigeringen på 10 procent, då den handläggande myndigheten legitimt och till fullo utövat sin behörighet.

Fjärde grunden (anförs i andra hand i förhållande till tredje grunden): Åsidosättande av proportionalitetsprincipen, av principen om skydd för medlemsstatens berättigade förväntningar och av riktlinjerna i dokumenten VI/5330/1997 och C(2015) 3675 av den 8 juni 2015 samt bristande motivering av den andel av schablonkorrigeringen på 10 procent som tillämpas.

Femte grunden: Åsidosättande av artikel 24.2 i förordning (EU) nr 65/2011, missuppfattning av de faktiska omständigheterna och bristande motivering angående de påstådda bristerna i den handläggande myndighetens bedömning av stödansökningarna och i kontrollen av bedömningen, liksom åsidosättande av proportionalitetsprincipen.

Sjätte grunden: Åsidosättande av artikel 24.1 och 24.2 i förordning (EU) nr 65/2011 och av proportionalitetsprincipen samt missuppfattning av de faktiska omständigheterna och bristande motivering avseende de påstådda bristerna i bedömningen av om kostnaderna är skäliga.

Sjunde grunden: Den finansiella korrigeringen för räkenskapsåren 2011–2013 ska ogiltigförklaras, eftersom den saknar rättslig grund och motivering, särskilt för år 2013, då den strider mot god förvaltningssed.

Åttonde grunden (bestående av fem distinkta delgrunder): Den omtvistade korrigeringen har gjort till följd av att kommissionen missuppfattat de faktiska omständigheterna, och helt utan motivering och i strid med Republiken Greklands rätt till försvar.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 2013, s. 549).

2 Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 277, 2005, s. 1).

3 Kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 368, 2006, s. 15).

4 Kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 av den 27 januari 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 vad gäller kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling (EUT L 25, 2011, s. 8).