Language of document :

Vispārējās tiesas 2019. gada 19. decembra spriedums – Grieķija/Komisija

(Lieta T-295/18) 1

(ELGF un ELFLA – No finansējuma izslēgti izdevumi – Grieķijas izdevumi – Lauku attīstība – Atsaistīts tiešais atbalsts – Galvenās pārbaudes – Vienotas likmes finanšu korekcijas)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Grieķijas Republika (pārstāvji: G. Kanellopoulos, I. Pachi, A. Vasilopoulou un E. Chroni)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: D. Triantafyllou un J. Aquilina)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts daļēji atcelt Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/304 (2018. gada 27. februāris), ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (OV 2018, L 59, 3. lpp.).

Rezolutīvā daļa

Prasību noraidīt.

Grieķijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 249, 16.7.2018.