Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Grecja / Komisja

(Sprawa T-295/18)1

EFRG i EFRROW – Wydatki wyłączone z finansowania – Wydatki dokonane przez Grecję – Rozwój obszarów wiejskich – Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji – Kontrole kluczowe – Ryczałtowe korekty finansowe

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Republika Grecka (przedstawiciele: G. Kanellopoulos, I. Pachi, A. Vasilopoulou i E. Chroni, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Triantafyllou i J. Aquilina, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek na podstawie art. 263 TFUE o stwierdzenie częściowej nieważności decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/304 z dnia 27 lutego 2018 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. 2018, L 59, s. 3).

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.

Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1     Dz.U. C 249 z 16.7.2018.