Language of document : ECLI:EU:T:2019:880


 


 Rettens dom (Anden Afdeling) af 19. december 2019 –
Grækenland mod Kommissionen

(Sag T-295/18)

»EGFL og ELFUL – udgifter udelukket fra EU-finansiering – udgifter afholdt af Grækenland – udvikling af landdistrikter – afkoblet direkte støtte – nøglekontroller – faste finansielle korrektioner«

1.      Landbrug – finansiering over ELFUL – afslutning af regnskaber – begrænsning af afslaget på finansiering – 24 måneders frist – begyndelsestidspunkt – Kommissionens meddelelse af resultaterne af efterprøvninger – den relevante dato for støttens udbetaling for beregning af fristen – datoen for betalingen af restbeløbet af støtten

[Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1306/2013, art. 52, stk. 4, litra a) og c)]

(jf. præmis 49-52, 64 og 66)

2.      Landbrug – finansiering over ELFUL – støtte til udvikling af landdistrikterne – støtteberettigede operationer og udgifter – regler om udgifters støtteberettigelse på nationalt plan – medlemsstaternes skøn – grænser – forvaltningsmyndighedens faktiske udvælgelse af projekter

(Rådets forordning nr. 1698/2005, 61. betragtning og art. 71, stk. 2 og 3)

(jf. præmis 79, 83 og 84)

3.      Landbrug – finansiering over ELFUL – afslutning af regnskaber – afslag på at afholde udgifter, der følger af uregelmæssigheder i forbindelse med anvendelsen af Unionens retsforskrifter – fast finansiel korrektion, der vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med de interne retningslinjer, som er vedtaget på området – hovedkontroller, der er indført af en medlemsstat, er fejlbehæftede eller utilfredsstillende – anvendelse af en fast sats på 5% i tilfælde af mangler, der konstateres ved bedømmelsen af støtteanmodningerne, ved kontrollen af udførelsen af overensstemmelsesvurderingen samt kontrollen af udgifternes rimelighed

(Kommissionens forordning nr. 65/2011, art. 24, stk. 2)

(jf. præmis 121-123 og 138)

4.      Institutionernes retsakter – valg af hjemmel – EU-bestemmelser – krav om klarhed og forudsigelighed – udtrykkelig angivelse af lovhjemmelen – grænse – kontinuitet mellem det gamle og det nye regelsæt

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1306/2013; Rådets forordning nr. 485/2008)

(jf. præmis 146-148 og 150)

Angående

Søgsmål anlagt i henhold til artikel 263 TEUF med påstand om delvis annullation af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/304 af 27. februar 2018 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT 2018, L 59, s. 3).

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Den Hellenske Republik betaler sagsomkostningerne.