Language of document : ECLI:EU:T:2019:880


 


 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 19.12.2019 – Kreikka vastaan komissio

(asia T-295/18)

(Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto – Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot – Kreikalle aiheutuneet menot – Maaseudun kehittäminen – Tuotannosta riippumattomat suorat tuet – Olennainen valvonta – Kiinteämääräiset rahoitusoikaisut)

1.      Maatalous – Maaseuturahastosta maksettava rahoitus – Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen – Rahoituksesta kieltäytymisen rajaaminen – 24 kuukauden määräaika – Alkamisajankohta – Komission tiedoksianto tarkastusten tuloksista – Määräajan laskemisessa huomioon otettava tuen maksamisajankohta – Tuen lopullinen maksamisajankohta

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1306/2013 52 artiklan 4 kohdan a ja c alakohta)

(ks. 49–52, 64 ja 66 kohta)

2.      Maatalous – Maaseuturahastosta maksettava rahoitus – Tuki maaseudun kehittämiseen – Toimenpiteiden ja kulujen tukikelpoisuus – Tukikelpoisuutta koskevien sääntöjen vahvistaminen kansallisella tasolla – Jäsenvaltioiden harkintavalta – Rajat – Hallinnoivan viranomaisen suorittama tosiasiallinen valinta

(Neuvoston asetuksen N:o 1698/2005 61 johdanto-osa ja 71 artiklan 2 ja 3 kohta)

(ks. 79, 83 ja 84 kohta)

3.      Maatalous – Maaseuturahastosta maksettava rahoitus – Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen – Kieltäytyminen unionin säännöstön soveltamisen virheellisyyksistä johtuvien menojen maksamisesta – Komission asiaa koskevien sisäisten suuntaviivojen mukaisesti hyväksymä kiinteämääräinen rahoituskorjaus – Jäsenvaltion käyttöön ottamien olennaisten tarkastusten virheellisyys tai puutteellisuus – Sellaisen 5 prosentin kertamäärän sallittavuus, jota sovelletaan, jos tukihakemusten arvioinnissa, arviointitehtävien hallinnoinnin valvonnassa sekä kustannusten kohtuullisuuden valvonnassa todetaan puutteita

(Komission asetuksen N:o 65/2011 24 artiklan 2 kohta)

(ks. 121–123 ja 138 kohta)

4.      Toimielinten säädökset, päätökset ja muut toimet – Oikeusperustan valinta – Unionin lainsäädäntö – Selkeyden ja ennakoitavuuden vaatimus – Oikeusperustan nimenomainen ilmoittaminen – Raja – Vanhan ja uuden säännöstön välinen jatkuvuus

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1306/2013; neuvoston asetus N:o 485/2008)

(ks. 146–148 ja 150 kohta)

Aihe

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 27.2.2018 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/304 (EUVL 2018, L 59, s. 3) kumoamiseksi osittain

Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

Helleenien tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.