Language of document : ECLI:EU:T:2019:880


 


 A Törvényszék (második tanács) 2019. december 19i ítélete –
Görögország kontra Bizottság

(T295/18. sz. ügy)

„EMGA és EMVA – A finanszírozásból kizárt kiadások – Görögország által kifizetett kiadások – Vidékfejlesztés – Termeléstől független közvetlen támogatások – Kulcsfontosságú ellenőrzések – Átalányalapú pénzügyi korrekciók”

1.      Mezőgazdaság – Az EMVA általi finanszírozás – Végső elszámolás – A finanszírozás megtagadásának korlátozása – 24 hónapos határidő – Kezdet – A Bizottság általi tájékoztatás az ellenőrzés eredményeiről – A támogatás kifizetésének a határidő kiszámításához figyelembe veendő időpontja – A támogatás záró kifizetésének időpontja

(1306/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 52. cikk, (4) bekezdés, a) és c) pont)

(lásd: 49–52., 64., 66. pont)

2.      Mezőgazdaság – Az EMVA általi finanszírozás – Vidékfejlesztési támogatás – A tevékenységek és kiadások támogathatósága – A jogosultsági szabályok nemzeti szinten történő meghatározása – Tagállamok mérlegelési jogköre – Korlátok – A projekteknek az irányító hatóság általi tényleges kiválasztása

(1698/2005 tanácsi rendelet, (61) preambulumbekezdés, 71. cikk, (2) és (3) bekezdés)

(lásd: 79., 83. és 84. pont)

3.      Mezőgazdaság – Az EMVA általi finanszírozás – Végső elszámolás – Az uniós szabályozás alkalmazása során történt szabálytalanságokból eredő kiadások elszámolásának megtagadása – Az adott tárgykörben elfogadott belső útmutatások alapján a Bizottság által megállapított pénzügyi átalánykorrekció – A tagállam által végrehajtott kulcsfontosságú ellenőrzések hibás vagy elégtelen jellege – Az 5%os átalánymérték alkalmazásának megengedhetősége a támogatási kérelmek értékelésében, az értékelési feladatok irányításának ellenőrzésében, valamint a költségek észszerűségének ellenőrzésében megállapított hiányosságok esetén

(65/2011 bizottsági rendelet, 24. cikk, (2) bekezdés)

(lásd: 121–123., 138. pont)

4.      Intézmények jogi aktusai – A jogalap megválasztása – Uniós szabályozás – Az egyértelműség és az előreláthatóság követelménye – A jogalap kifejezett megjelölése – Korlát – A korábbi és az új szabályozási keret közötti folytonosság

(1306/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet; 485/2008 tanácsi rendelet)

(lásd: 146–148., 150. pont)

Tárgy

Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2018. február 27‑i (EU) 2018/304 végrehajtási határozatának részleges megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem (HL 2018. L 59., 3. o.).

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.