Language of document :

Жалба, подадена на 7 март 2018 г. от MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 5 февруари 2018 г. по дело T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH и Intervet international BV/Европейска агенция по лекарствата

(Дело C-178/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV (представители: P. Bogaert, адвокат, B. Kelly, Solicitor, J. Stratford QC, C. Thomas, Barrister)

Друга страна в производството: Европейска агенция по лекарствата

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите молят Съда:

да уважи жалбата им и да отмени решението на Общия съд,

да отмени решението да се оповестят някои сведения съгласно Регламента относно прозрачността1 , съобщено от EMA на жалбоподателите на 3 декември 2015 г., и

да осъди EMA да заплати съдебните и други разноски на жалбоподателите във връзка с настоящото дело.

Основания и основни доводи

Съдебното решение следва да се отмени по следните причини:

Общият съд не е установил, че спорните документи са защитени от обща презумпция за поверителност,

Общият съд не е установил, че спорните документи в тяхната цялост представляват поверителна търговска информация, защитена с член 4, параграф 2 от Регламента относно прозрачността,

Общият съд не е установил, че спорните документи трябва да бъдат защитени от член 4, параграф 3 от Регламента относно прозрачността, и

EMA не е претеглила интересите, както изисква законодателството.

____________

1 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията

(ОВ L 145, 2001 г., стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76)..