Language of document :

Överklagande ingett den 7 mars 2018 av MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 5 februari 2018 i mål T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH and Intervet international BV mot

(Mål C-178/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV (ombud: P. Bogaert, advocaat, B. Kelly, Solicitor, J. Stratford QC, C. Thomas, Barrister)

Övrig part i målet:

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

bifalla överklagandet och upphäva tribunalens dom,

ogiltigförklara det beslut som Europeiska läkemedelsmyndigheten delgav klagandena den 3 december 2015 om utlämnande av viss information enligt förordning nr 1049/20011 , och

förplikta Europeiska läkemedelsmyndigheten att ersätta klagandenas rättgångskostnader och andra kostnader i ärendet.

Grunder och huvudargument

Domen ska upphävas av följande skäl:

–    Tribunalen fastställde inte att handlingarna i fråga skyddades av en allmän presumtion för sekretess,

tribunalen fastställde inte att handlingarna i fråga i sin helhet utgjorde kommersiellt sekretessbelagd information som skyddas genom artikel 4.2 i förordning nr 1049/2001,

tribunalen fastställde inte att handlingarna i fråga skulle skyddas genom artikel 4.3 i förordning nr 1049/20014, och

Europeiska läkemedelsmyndigheten gjorde inte en avvägning vilket krävs i lag.

____________

1

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 2001, s. 43).