Language of document :

Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. januar 2020 – MSD Animal Health Innovation GmbH og Intervet International BV mod Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

(Sag C-178/18 P) 1

(Appel – aktindsigt i dokumenter fra Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer – forordning (EF) nr. 1049/2001 – artikel 4, stk. 2, første led – undtagelse vedrørende beskyttelsen af forretningsmæssige interesser – artikel 4, stk. 3 – beskyttelse af beslutningsprocessen – dokumenter indgivet til Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) i forbindelse med en ansøgning om markedsføringstilladelse for et veterinærlægemiddel – afgørelse om at give tredjemand aktindsigt – generel formodning for fortrolighed – ingen forpligtelse for en EU-institution eller et EU-organ, kontor eller agentur til at anvende en generel formodning for fortrolighed)

Processprog: engelsk

Parter

Appellanter: MSD Animal Health Innovation GmbH og Intervet International BV (ved barrister C. Thomas, J. Stratford, QC, og solicitor B. Kelly samt advocaat P. Bogaert)

Den anden part i appelsagen: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (først ved T. Jabłoński, S. Marino, S. Drosos og A. Rusanov, derefter ved T. Jabłoński, S. Marino og S. Drosos, som befuldmægtigede)

Konklusion

Appellen forkastes.

MSD Animal Health Innovation GmbH og Intervet International BV bærer hver deres egne omkostninger og betaler de af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) afholdte omkostninger.

____________

1 EUT C 231 af 2.7.2018.