Language of document : ECLI:EU:F:2010:164

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

14 päivänä joulukuuta 2010

Asia F-74/09

Werner Siegfried Gowitzke

vastaan

Euroopan poliisivirasto (Europol)

Henkilöstö – Europolin henkilöstö – Europolin henkilöstösääntöjen 27 artikla – Europolin henkilöstön palkkaluokkien ja palkkatasojen määrittämispolitiikan 4 artikla – Toimen palkkaluokan määrittäminen uudelleen ylempään palkkaluokkaan – Palkkatason määrittäminen

Aihe: Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen (Europol-yleissopimus) 40 artiklan 3 kohtaan ja Europolin henkilöstösääntöjen 93 artiklan 1 kohtaan perustuva kanne, jossa Werner Siegfried Gowitzke vaatii virkamiestuomioistuinta muun muassa kumoamaan Europolin 16.2.2009 hänen työsopimukseensa tekemän muutoksen, jolla hänen toimensa palkkaluokka määriteltiin uudelleen palkkaluokasta 6 palkkaluokkaan 5 ja vahvistettiin lähtöpalkaksi tämän palkkaluokan ensimmäinen palkkataso.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Europolin toimihenkilöt – Toimen palkkaluokan määrittäminen uudelleen ylempään palkkaluokkaan – Palkkatason määrittäminen

Europolin henkilöstösääntöjen 27 artiklassa ja Europolin johtajan 26.8.2008 antamassa asiakirjassa, jonka otsikko on ”Europolin henkilöstön palkkaluokkien ja palkkatasojen määrittämispolitiikka” (”palkkatasopolitiikka”) ei kummassakaan säädetä, mikä palkkaluokka tai palkkataso on myönnettävä toimen uudelleenmäärittämisen yhteydessä.

Tältä osin on sovellettava analogisesti säännöstä, jolla säädellään tilannetta, joka parhaiten vastaa esillä olevan asian tilannetta, eli palkkatasopolitiikan 4 artiklan 2 kohtaa. Vaikka tässä säännöksessä määritellään palkkatasot, jotka on myönnettävä toimielimen sisäisille hakijoille, jotka sisäisen valintamenettelyn päätteeksi nimitetään toiseen, ylemmän palkkaluokan toimeen, tätä säännöstä voidaan soveltaa myös tapauksessa, jossa asianomaiselle myönnetty uusi palkkaluokka ei ole sidottu siihen, että hän olisi menestynyt sisäisessä hakumenettelyssä, jonka päätteeksi hänet olisi siirretty eri toimeen, vaan on seurausta siitä, että hänen hoitamansa toimi on määritelty uudelleen ylempään palkkaluokkaan.

Kyseisen säännöksen mukaisesti ylemmän palkkaluokan toimeen nimitetylle toimielimen sisäiselle hakijalle myönnetään tässä palkkaluokassa hänen aikaisempaan peruspalkkaansa verrattuna seuraava ylempi palkkataso. Tämän säännöksen sananmukaisesti tulkinnasta seuraa, että ilmaisulla ”tässä palkkaluokassa” viitataan uuteen palkkaluokkaan. Selvyyden vuoksi tässä säännöksessä täsmennetään, että on toteutettava vertailu asianomaisen toimihenkilön aikaisemman peruspalkan kanssa. Näin ollen, jotta voidaan määritellä, mikä palkkataso on myönnettävä, on aiheellista vertailla aikaisempaa peruspalkkaa ylemmän palkkatason peruspalkkojen kanssa ja myöntää toimihenkilölle alhaisin mahdollinen palkkataso, jonka myötä asianomainen toimihenkilö saa korkeamman peruspalkan kuin mitä hän sai aikaisemmassa palkkaluokassaan. Näin ollen sen välttämiseksi, että toimihenkilö saisi alhaisempaa peruspalkkaa kun hänelle myönnetään ylempi palkkaluokka, hänelle ei myönnetä automaattisesti ylemmän palkkaluokan ensimmäistä palkkatasoa, vaan kyseisen palkkaluokan kaikista palkkatasoista alhaisin, jossa toimihenkilön peruspalkka on korkeampi kuin se, jota hänelle maksettiin entisessä palkkaluokassa.

(ks. 31, 32, 34 ja 36 kohta)