Language of document : ECLI:EU:F:2010:164

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

zo 14. decembra 2010

Vec F‑74/09

Werner Siegfried Gowitzke

proti

Európskemu policajnému úradu (Europol)

„Verejná služba – Zamestnanci Europolu – Článok 27 služobného poriadku zamestnancov Europolu – Článok 4 politiky určovania platových tried a platových stupňov zamestnancov Europolu – Preradenie pracovného miesta do vyššej platovej triedy – Zaradenie do platového stupňa“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 40 ods. 3 dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (dohovor o Europole) vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a článku 93 ods. 1 služobného poriadku zamestnancov Europolu, ktorou W. S. Gowitzke navrhuje najmä zrušenie dodatku k jeho pracovnej zmluve stanovený 16. februára 2009 Europolom, ktorým sa jeho pracovné miesto preraďuje z platovej triedy 6 do platovej triedy 5 a určuje sa počiatočná výška platu v prvom platovom stupni tejto platovej triedy

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobca znáša všetky trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Zamestnanci Europolu – Preradenie pracovného miesta do vyššej platovej triedy – Zaradenie do platového stupňa

Ani článok 27 služobného poriadku zamestnancov Europolu, ani dokument s názvom „Politika určovania platových tried a platových stupňov zamestnancov Europolu“ prijatý 26. augusta 2008 riaditeľom Europolu („politika o platových stupňoch“) neurčujú ani platovú triedu, ani platový stupeň, aké sa majú stanoviť pri preradení pracovného miesta.

V tejto súvislosti sa musí analogicky uplatniť ustanovenie upravujúce situáciu, ktorá je najviac porovnateľná so situáciou v prejednávanej veci, a to článok 4 ods. 2 prvý pododsek politiky o platových stupňoch. Toto ustanovenie síce určuje platové stupne priznávané interným uchádzačom, ktorí boli na základe interného výberového konania vymenovaní na iné pracovné miesto vo vyššej platovej triede, ale uplatní sa aj v prípade, v ktorom nová platová trieda priznaná dotknutej osobe nesúvisí s jej úspechom v internom výberovom konaní, na základe ktorého bola prijatá na iné pracovné miesto, ale s preradením jej pracovného miesta do vyššej platovej triedy.

Podľa uvedeného ustanovenia sa internému uchádzačovi vymenovanému na pracovné miesto vo vyššej platovej triede prizná najbližší vyšší platový stupeň v rámci tejto platovej triedy v porovnaní s jeho predchádzajúcim základným platom. Z doslovného výkladu tohto ustanovenia vyplýva, že výraz “v rámci tejto platovej triedy“ odkazuje na novú platovú triedu. Pre väčšiu zrozumiteľnosť sa však v tomto ustanovení spresňuje, že je potrebné uskutočniť porovnanie s predchádzajúcim základným platom dotknutého zamestnanca. Na určenie platového stupňa je preto potrebné porovnať predchádzajúci základný plat so základnými platmi stanovenými v rámci vyššej platovej triedy a priznať najnižší platový stupeň, ktorý zabezpečí dotknutému zamestnancovi vyšší základný plat, než aký poberal v predchádzajúcej platovej triede. S cieľom zabrániť tomu, aby sa po priznaní vyššej platovej triedy neznížil zamestnancovi základný plat, neprizná sa automaticky prvý platový stupeň vyššej platovej triedy, ale ten platový stupeň zo všetkých platových stupňov danej platovej triedy, ktorý mu ako prvý zabezpečí vyšší základný plat, než aký poberal v predchádzajúcej platovej triede.

(pozri body 31, 32, 34 a 36)