Language of document : ECLI:EU:F:2011:47

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 15. apríla 2011

Spojené veci F‑72/09 a F‑17/10

Simone Daake

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Verejná služba – Zmluvný zamestnanec – Prijímanie do zamestnania – Bývalý dočasný zamestnanec prijatý ako zmluvný zamestnanec – Oznámenie pripomínajúce dátum skončenia zmluvy – Akt spôsobujúci ujmu – Zjavne neprípustné návrhy – Rozhodnutie, ktorým sa zamieta obnovenie zmluvy – Zjavne nesprávne posúdenie – Náhrada škody – Návrhy zjavne bez akéhokoľvek právneho základu“

Predmet: Žaloby podané podľa článku 236 ES, článku 152 AE a článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou S. Daake navrhuje v podstate zrušiť oznámenie ÚHVT z 12. septembra. 2008, ktoré ju informovalo, že jej pracovná zmluva s ÚHVT sa končí k 31. októbru 2008 a nebude obnovená, ako aj zaviazať ÚHVT na náhradu škody

Rozhodnutie: Žaloby žalobkyne sa zamietajú ako čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne bez akéhokoľvek právneho základu. Žalobkyňa znáša všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – List adresovaný zmluvnému zamestnancovi pripomínajúci mu dátum skončenia jeho pracovnej zmluvy – Vylúčenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2)

2.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Rozhodnutie neobnoviť zmluvu – Zahrnutie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2)

3.      Úradníci – Zmluvní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania – Obnovenie zmluvy na dobu určitú

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 88)

4.      Úradníci – Žaloba – Sťažnosť proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o náhradu škody – Lehota – Preklúzia – Opätovné začatie – Podmienka – Nové právne a skutkové okolnosti

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 1)

1.      Jedine opatrenia so záväzným právnym účinkom, ktoré môžu priamo a bezprostredne zasahovať do záujmov žalobcu tým, že podstatným spôsobom menia jeho právne postavenie, predstavujú akty alebo rozhodnutia, ktoré môžu byť predmetom žaloby o neplatnosť.

V dôsledku toho list inštitúcie, ktorý sa obmedzuje na pripomenutie ustanovení zmluvy týkajúce sa dátumu skončenia zmluvy zmluvnému zamestnancovi a neobsahuje nijakú novú skutočnosť v porovnaní s uvedenými ustanoveniami, nepredstavuje akt spôsobujúci ujmu.

(pozri body 34 a 35)

Odkaz:

Súdny dvor: 9. júla 1987, Castagnoli/Komisia, 329/85, bod 11; 14. septembra 2006, Komisia/Fernández Gómez, C‑417/05 P, body 45 až 47

Súd prvého stupňa : 19 októbra 1995, Obst/Komisia, T‑562/93, bod 23

2.      V prípade, že zmluva nemôže byť obnovená, predstavuje rozhodnutie administratívy o neobnovení zmluvy akt spôsobujúci ujmu v zmysle článku 90 ods. 2 služobného poriadku, ktorý sa líši od predmetnej zmluvy a môže byť proti nemu podaná sťažnosť alebo dokonca žaloba v lehotách stanovených služobným poriadkom. Také rozhodnutie, ktoré je prijaté po opätovnom preskúmaní záujmu služby a situácie dotknutej osoby, obsahuje novú skutočnosť v porovnaní s pôvodnou zmluvou a nemôže sa považovať za akt, ktorý túto zmluvu len potvrdzuje.

(pozri bod 36)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 15. októbra 2008, Potamianos/Komisia, T‑160/04, bod 21

3.      Súd Únie pri preskúmaní rozhodnutia o neobnovení zmluvy zmluvného zamestnanca, ktoré prestavuje akt spôsobujúci ujmu, sa musí obmedziť na overenie neexistencie zjavne nesprávneho posúdenia pri hodnotení záujmu služby, ktorý mohol odôvodniť nepredĺženie pracovnej zmluvy dočasného zamestnanca, nezneužitia právomoci, ako aj neporušenia povinnosti starostlivosti, ktorá prislúcha administratíve, ak má rozhodnúť o predĺžení zmluvy, ktorú uzatvorila s jedným zo svojich zamestnancov.

(pozri bod 41)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 27. novembra 2008, Klug/EMEA, F‑35/07, bod 68

4.      Pokiaľ výslovné rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o náhradu škody v porovnaní so skôr prijatým implicitným rozhodnutím neobsahuje opätovné preskúmanie situácie dotknutej osoby na základe nových právnych a skutkových okolností, toto rozhodnutie predstavuje akt, ktorý výlučne potvrdzuje implicitné zamietajúce rozhodnutie, a teda dotknutej osobe nezačína plynúť nová lehota na podanie sťažnosti.

(pozri bod 52)

Odkaz:

Súdny dvor: 20. marca 1984, Razzouk a Beydoun/Komisia, 75/82 a 117/82, bod 12