Language of document :

Talan väckt den 10 september 2009 - Sukup mot kommissionen

(Mål F-73/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Viktor Sukup (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna Stéphane Rodriguez och Christophe Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av byrån för löneadministration och individuella ersättningar vid kommissionen, om att inte bevilja sökanden barntillägg eller utbildningstillägg.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förklara att talan kan tas upp till sakprövning

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 22 januari 2009 genom vilket sökandens begäran avslogs och, i den mån det är nödvändigt, tillsättningsmyndighetens beslut av den 29 maj 2009 genom vilket sökandens klagomål avslogs, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________