Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 września 2009 r. - Gowitzke przeciwko Europolowi

(Sprawa F-74/09)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Werner Siegfried Gowitzke (Haga, Niderlandy) (przedstawiciel: adwokat D.C. Coppens)

Strona pozwana: Europol

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu z dnia 5 czerwca 2009 r. oddalającej wniosek skarżącego o zmianę jego zaklasyfikowania na grupę zaszeregowania 5, stopień 1.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Europolu oddalającej wniosek skarżącego o zmianę jego zaklasyfikowania na grupę zaszeregowania 5, stopień 1;

obciążenie Europolu kosztami postępowania.

____________