Language of document :

Жалба, подадена на 17 август 2009 г. - Simone Daake/СХВП

(Дело F-72/09)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Simone Daake (Аликанте, Испания) (представител: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Предмет на производството

Отмяна на решението на СХВП от 12 септември 2008 г. за прекратяване на трудовия договор на жалбоподателката и плащане на обезщетение за вреди; твърдяно заобикаляне на разпоредбите за назначаване без ограничение във времето чрез последователни срочни договори

Искания на жалбоподателя

Да се отмени изявлението на СХВП, направено в писмо от 12 септември 2008 г., според което договорът на жалбоподателката със СХВП приключва на 31 октомври 2008 г.,

Да се отмени решението на СХВП от 6 май 2009 г., с което СХВП отхвърля жалбата ѝ от 12 декември 2008 г. по член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности,

Да се осъди СХВП да заплати на жалбоподателката имуществените вреди в размер на разликата между:

от една страна, действителното ѝ възнаграждение съгласно формалното ѝ класифициране като договорно нает служител съгласно член 3а от Условията за работата на другите служители от 1 ноември 2005 г. до 31 октомври 2008 г., както и изплатеното ѝ обезщетение за безработица от 1 ноември 2008 г. досега и

от друга страна, полагащото ѝ се като срочно нает служител възнаграждение съгласно член 2, буква а) от Условията за работата на другите служители от 1 ноември 2005 г. досега; при условията на евентуалност най-малкото полагащото ѝ се възнаграждение като срочно нает служител съгласно член 2, буква а) от Условията за работата на другите служители от 1 ноември 2005 г. до 31 октомври 2008 г., както и полагащото ѝ се обезщетение за безработица при изчисляване въз основа на полагащото ѝ се за октомври 2008 г. възнаграждение съгласно член 2, буква а) от Условията за работата на другите служители,

Както и да я обезщети за претърпените загуби, свързани с пенсията за старост и другите обезщетения, възнаграждения и добавки, при отчитане на подходящо и отговарящо на нейните резултати повишение към 1 април 2008 г.,

Да се осъди СХВП да обезщети причинените ѝ неимуществени вреди поради дискриминация в сравнение с другите служители на СХВП в определения от Съда подходящ размер

Да се осъди Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) да заплати съдебните разноски.

____________