Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 17. augustā - Simone Daake/ITSB

(lieta F-72/09)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Simone Daake, Alikante (Spānija) (pārstāvis - H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes un dizainparaugi)

Strīda priekšmets un apraksts

ITSB 2008. gada 12. septembra lēmuma par prasītājas darba līguma izbeigšanu atcelšana, kā arī lūgums atlīdzināt zaudējumus; iespējama noteikumu par pieņemšanu darbā uz nenoteiktu laiku pēc secīgiem darba līgumiem uz noteiktu laiku pārkāpšana

Prasītājas prasījumi:

Prasītāja lūdz

atcelt ITSB 2008. gada 12. septembra paziņojumu par to, ka viņas darba līgums ar ITSB beidzas 2008. gada 31. oktobrī,

atcelt ITSB 2009. gada 6. maija lēmumu, ar ko ITSB noraidīja viņas 2008. gada 12. decembrī atbilstoši Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktam iesniegto sūdzību,

piespriest ITSB izmaksāt atlīdzību par materiālajiem zaudējumiem, ko veido starpība starp

no vienas puses, viņas faktisko atalgojumu, ko tā no 2005. gada 1. novembra līdz 2008. gada 31. oktobrim saņēma pēc formālās klasificēšanas pakāpē kā līgumdarbiniece atbilstoši Civildienesta noteikumu 3.a pantam, kā arī bezdarbnieka pabalstu no 2008. gada 1. novembra līdz šim brīdim un

no otras puses, atalgojumu, kurš viņai kā pagaidu darbiniecei pienākas atbilstoši Civildienesta noteikumu 2. panta a) punktam no 2005. gada 1. novembra līdz šim brīdim - pakārtoti, vismaz atalgojumu, kurš viņai kā pagaidu darbiniecei pienākas atbilstoši Civildienesta noteikumu 2. panta a) punktam no 2005. gada 1. novembra līdz 2008. gada 31. oktobrim, kā arī bezdarbnieka pabalstu, kurš viņai pienākas, to aprēķinot no atalgojumu par 2008. gada oktobri atbilstoši Civildienesta noteikumu 2. panta a) apakšpunktam,

kā arī iemaksu pensiju fondā zaudējumi, kas radušies iepriekšminēto faktu rezultātā, un citas atlīdzības, atalgojumi un pabalsti, ņemot vērā piemērotu un viņas darba rezultātam atbilstošu paaugstinājumu amatā 2008. gada 1. aprīlī,

-    piespriest ITSB samaksāt viņai atlīdzību pēc tiesas ieskatiem noteiktā apmērā par morālo kaitējumu, kas radies, viņu diskriminējot attiecībā pret citiem ITSB darbiniekiem,

piespriest Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes un dizainparaugi) atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________