Language of document : ECLI:EU:T:2022:518

Apelācijas sūdzība, ko 2023. gada 17. aprīlī European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2023. gada 7. februāra rīkojumu lietā T-81/22 Euranimi/Komisija

(Lieta C-252/23 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) (pārstāvji: M. Campa, D. Rovetta, V. Villante, avvocati, P. Gjørtler, advokat)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atzīt šo apelācijas sūdzību par pieņemamu;

atcelt pārsūdzēto rīkojumu un atzīt Euranimi prasību par pieņemamu;

nodot lietu Vispārējai tiesai, lai tā vēlreiz pēc būtības izskatītu Euranimi prasību;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus saistībā ar šo apelācijas tiesvedību un pirmās instances tiesvedību.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatojumā apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza trīs galvenos pamatus:

Pirmais pamats: esot pieļauta tiesību kļūda LESD 263. panta ceturtās daļas, konkrētāk, tieša un individuāla skāruma kritērija interpretācijā, proti, esot nepareizi kvalificēti fakti.

Otrais pamats: esot pieļauta tiesību kļūda LESD 263. panta ceturtās daļas pēdējās teikuma daļas, konkrētāk, kritērija un jēdziena “reglamentējoš[s] akt[s], kas [..] nav saistīts ar īstenošanas pasākumiem” interpretācijā, proti, esot nepareizi kvalificēti fakti un esot sagrozīti pierādījumi.

Trešais pamats: esot nepareizi kvalificēti fakti un esot sagrozīti pierādījumi.

____________