Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2018 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI)

(vec T-328/17)1

(„Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie BBQLOUMI – Skoršia slovná kolektívna ochranná známka Európskej únie HALLOUMI – Relatívny dôvod zamietnutia – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nikózia, Cyprus) (v zastúpení: S. Malynicz, QC, V. Marsland, solicitor, a S. Baran, barrister)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Rajh, D. Walicka a D. Gája, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: M. J. Dairies EOOD (Sofia, Bulharsko) (v zastúpení: D. Dimitrova, advokátka)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 16. marca 2017 (vec R 497/2016-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi a M. J. Dairies

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 239, 24.7.2017.