Language of document :

Решение на Общия съд от 20 януари 2021 г. — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – Ем Джей Дериз (BBQLOUMI)

(Дело T-328/17 RENV)1

(Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „BBQLOUMI“ — По-ранна колективна словна марка на Европейския съюз „HALLOUMI“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Никозия, Кипър) (представители: S. Malynicz, QC, V. Marsland, solicitor и S. Baran, barrister)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) (представители: D. Gája и V. Ruzek)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Ем Джей Дериз ЕООД (София, България) (представител: Д. Димитрова, адвокат)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 16 март 2017 г. (преписка R 497/2016-4), постановено в производство по възражение между Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi и Ем Джей Дериз

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi да заплати съдебните разноски, направени в производствата пред Общия съд, както и в производството пред Съда.

____________

1 ОВ C 239, 24.7.2017 г.