Language of document : ECLI:EU:T:2021:16

Rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) z 20. januára 2021 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI)

(vec T328/17 RENV)

„Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie BBQLOUMI – Staršia kolektívna slovná ochranná známka Európskej únie HALLOUMI – Relatívny dôvod zamietnutia – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“

1.      Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej staršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Pravdepodobnosť zámeny so staršou ochrannou známkou – Kritériá posúdenia

[nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 1 písm. b)]

(pozri body 45, 47, 51, 71)

2.      Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej staršej kolektívnej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Pravdepodobnosť zámeny so staršou ochrannou známkou – Kritériá posúdenia

[nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 66 ods. 1]

(pozri bod 46)

3.      Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej staršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Podobnosť medzi dotknutými ochrannými známkami – Kritériá posúdenia – Kombinovaná ochranná známka – Posúdenie rozlišovacej spôsobilosti jedného prvku tvoriaceho ochrannú známku

[nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 1 písm. b)]

(pozri bod 52)

4.      Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej staršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Pravdepodobnosť zámeny so staršou ochrannou známkou – Obrazová ochranná známka BBQLOUMI – Kolektívna slovná ochranná známka HALLOUMI

[nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 1 písm. b)]

(pozri body 53, 55, 65, 69, 75)

5.      Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej staršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Pravdepodobnosť zámeny so staršou ochrannou známkou – Nepatrná rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky – Vplyv

[nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 1 písm. b)]

(pozri body 64 – 66)

Predmet

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 16. marca 2017 (vec R 497/2016‑4), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi a spoločnosťou M. J. Dairies

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi je povinná nahradiť trovy konania pred Všeobecným súdom a trovy odvolacieho konania pred Súdnym dvorom.