Language of document :

Žaloba podaná dne 13. listopadu 2006 - Sotgia v. Komise

(Věc F-130/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Stefano Sotgia (Dublin, Irsko) (zástupci: T. Bontinck a J. Feld, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

zrušit individuální rozhodnutí o převedení ze statutu dočasného zaměstnance na statut úředníka s účinností od 16. dubna 2006, oznámené dne 2. května 2006;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce poté, co několik let pracoval u Komise jako dočasný zaměstnanec zařazený do platové třídy A5, poté A*11, uspěl v otevřeném výběrovém řízení EPSO/A/18/04 směřujícím k sestavení seznamu kandidátů způsobilých k přijetí na místa administrátorů A7/A6. Z tohoto důvodu byl jmenován úředníkem na stejné pracovní místo, které zastával jako dočasný zaměstnanec a zařazený podle přílohy XIII služebního řádu do platové třídy A*6, platového stupně 2.

Žalobce na podporu své žaloby uvádí porušení článků 31 a 62 služebního řádu, jakož i článků 5 a 2 přílohy XIII služebního řádu.

Žalobce kromě toho uplatňuje porušení zásady legitimního očekávání, zásady zachování nabytých práv a zásady rovného zacházení.

____________