Language of document :

Talan väckt den 13 november 2006 - Stefano Sotgia mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-130/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Stefano Sotgia (Dublin, Irland) (ombud: advokaterna T. Bontinck och J. Feld)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden(a)s yrkanden

Sökanden(a) yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara ett individuellt beslut som fattats med stöd av en bestämmelse i anställningsvillkoren för tillfälligt anställda i tjänsteföreskrifterna den 16 april 2006 och som meddelades sökanden den 2 maj 2006, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden som har arbetat några år som tillfälligt anställd vid kommissionen med placering i lönegrad A5, sedermera A*11, godkändes i det allmänna uttagningsprovet EPSO/A/18/04 som anordnades i syfte att upprätta en förteckning över godkända sökande som administratörer i lönegraderna A7/A6. Han utnämndes därefter till tjänsteman på samma tjänst som han tidigare innehaft i egenskap av tillfälligt anställd och inplacerades då i lönegrad A*6 andra löneklassen med tillämpning av bestämmelserna i bilaga XIII i tjänsteföreskrifterna

Sökanden åberopar till stöd för sin talan att artiklarna 31 och 62 i tjänsteföreskrifterna samt artiklarna 2 och 5 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna har åsidosatts.

Sökanden gör dessutom gällande att principerna om skydd för berättigade förväntningar, om skydd för förvärvade rättigheter och om likabehandling har åsidosatts.

____________