Language of document :

Beroep ingesteld op 24 november 2006 - Steinmetz / Commissie

(Zaak F-131/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Robert Steinmetz (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: J. Choucroun, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 21 februari 2006 houdende weigering om de overeenkomst tussen partijen volledig uit te voeren;

veroordeling van de Commissie tot betaling aan verzoeker van 1 EUR als symbolische vergoeding voor de immateriële schade die verzoeker door het bestreden besluit heeft geleden;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker heeft met de Commissie een overeenkomst gesloten om door middel van een minnelijke regeling het geschil te beëindigen dat hij in zaak T-155/051 aan het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen heeft voorgelegd.

Verzoeker verwijt de Commissie dat zij de overeenkomst slechts ten dele uitvoert.

Tot staving van zijn beroep stelt hij onder meer dat de Commissie de beginselen van legaliteit, van pacta sunt servanda, van bescherming van gewettigd vertrouwen, de zorgplicht, en het beginsel van behoorlijk bestuur heeft geschonden.

____________

1 - PB C 155 van 25.6.2006, blz. 26.