Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 29. novembrī - Bordini pret Komisiju

(lieta F-134/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Giovanni Bordini, Dover (Apvienotā Karaliste) (pārstāvji - L. Levi, C. Ronzi, I. Perego, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2006. gada 25. janvāra lēmumu, ar kuru iecēlējinstitūcija atteicās atzīt prasītāja dzīvesvietu Apvienotajā Karalistē un līdz ar to noraidīja pieteikumu par Apvienotās Karalistes korekcijas koeficienta piemērošanu viņa pensijai;

piespriest atbildētājai samaksāt visas summas, kas būtu jāmaksā sakarā ar Apvienotās Karalistes korekcijas koeficienta piemērošanu prasītāja pensijai ar atpakaļejošu spēku no 2004. gada 1. aprīļa, ar procentu maksājumu, kas ir aprēķināts pēc Eiropas Centrālās bankas noteiktās procentu likmes tās refinansēšanas operācijām, kas ir piemērojama attiecīgajā laika posmā un kas ir palielināma par diviem punktiem;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītājs vispirms norāda, ka apstrīdētais lēmums pārkāpj pienākuma norādīt pamatojumu principu, jo tā teksts ir izteikts tik plašos jēdzienos, ka nav iespējams saprast tā pamatojumu.

Prasītājs turklāt norāda uz iepriekš spēkā esošo Civildienesta noteikumu 82. panta pārkāpumu, jauno Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 20. panta pārkāpumu, acīmredzamas kļūdas esamību faktisko apstākļu vērtējumā, kas izraisīja tiesību kļūdu, samērīguma principa pārkāpumu, kā arī tiesību uz privāto dzīvi pārkāpumu.

Visbeidzot prasītājs apgalvo, ka Komisija pārkāpa pienākumu ņemt vērā ierēdņu intereses un labas pārvaldības principu.

____________