Language of document :

Žaloba podaná dne 11. července 2007 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-133/06)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

určit neexistenci ex lege anebo subsidiárně zrušit rozhodnutí v rozsahu, ve kterém zamítá žádost ze dne 31. srpna 2005, kterou žalobce požádal orgán oprávněný ke jmenování (OOJ), aby mu vrátil jeho majetek nacházející se ve služebním bytě v době jeho užívání v Angole, kterého se Komise předtím bez důvodu zmocnila;

určit neexistenci ex lege anebo subsidiárně zrušit v rozsahu, ve kterém je to nezbytné, rozhodnutí vydané OOJ dne 20. července 2006, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce proti spornému rozhodnutí;

uložit žalované povinnost vrátit žalobci jeho majetek;

uložit žalované, aby žalobci zaplatila částku 1 000 000 eur, případně částku vyšší nebo nižší, kterou Soud bude považovat za oprávněnou a spravedlivou, z důvodu náhrady škody způsobené žalobci sporným rozhodnutím od podání žádosti dne 31. srpna 2005 anebo subsidiárně ode dne, kdyby bylo sporné rozhodnutí vydáno, do dnešního dne;

uložit žalované, aby žalobci zaplatila za každý den od dnešního dne do dne, kdy žalovaná vydá všechna rozhodnutí týkající se bezpodmínečného schválení žádosti ze dne 31. srpna 2005, částku 300 eur, případně částku vyšší nebo nižší, kterou Soud bude považovat za oprávněnou a spravedlivou, splatnou první den každého měsíce ve vztahu k nabytým právům z předcházejícího měsíce, z důvodu náhrady škody způsobené sporným rozhodnutím od uvedeného dne;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce uvádí na podporu své argumentace tři žalobní důvody:

1.    absolutní nedostatek odůvodnění, jakož i nelogičnost, rozpornost, záměny a lichost úvah přijatých žalovanou;

2.    zjevné a hrubé porušení práva;

3.    porušení povinnosti péče a řádné správy.

____________