Language of document :

11. juulil 2007 esitatud hagi - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-133/06)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tuvastada, et puudub vastav õiguslik alus, või teise võimalusena tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega lükati tagasi hageja 31. augustil 2005 esitatud nõue tagastada talle vara, mis asus varem hageja ametikorteris Angolas ning mille komisjon aluseta konfiskeeris;

tuvastada, et puudub vastav õiguslik alus, või teise võimalusena tühistada vajalikus ulatuses ametisse nimetava asutuse 20. juuli 2006. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja poolt vaidlusaluse otsuse peale esitatud vaie;

kohustada kostjat tagastama hagejale tema vara;

kohustada kostjat tasuma hagejale 1 000 000 euro suurune summa või mis tahes väiksem või suurem summa, mida kohus peab õigeks ja õiglaseks, kompenseerimaks kahju, mis on hagejale tekkinud alates nõude esitamisest 31. augustil 2005, või teise võimalusena vaidlusaluse otsuse vastuvõtmisest tänaseni;

kohustada kostjat tasuma hagejale iga päeva eest - alates käesolevast päevast kuni päevani, mil hageja on viinud täide iga asjaomase otsuse, mis on eelnevalt viidud täielikult ja ilma eranditeta kooskõlla hageja 31. augustil 2005. esitatud nõudega - 300 eurot või suurema või väiksema summa, mida kohus peab õigeks ja õiglaseks, kusjuures see summa tuleb tasuda iga kuu esimesel päeval õiguste rikkumise eest eelmisel kuul, kompenseerimaks kahju, mis tuleneb vaidlusalusest otsusest kõnealusel ajavahemikul;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Oma nõuete toetuseks esitab hageja järgmised kolm väidet:

1) põhjenduse täielik puudumine, kuna hagejale antud selgitused on ebaloogilised, vasturääkivad, segadusseajavad ning kujutavad endast ettekäänet;

2) tõsine ning ilmne õigusnormi rikkumine;

3) hoolitsemiskohustuse ja hea halduse põhimõtte rikkumine.

____________