Language of document :

Žaloba podaná 11. júla 2007 - Marcuccio/Komisia

(vec F-133/06)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

určiť neexistenciu ex lege alebo subsidiárne zrušiť rozhodnutie v rozsahu, v akom zamieta žiadosť z 31. augusta 2005, ktorou žalobca žiadal menovací orgán (MO), aby mu vrátil jeho majetok nachádzajúci sa v služobnom byte v čase jeho užívania v Angole, ktorého sa Komisia predtým bez dôvodu zmocnila,

určiť neexistenciu ex lege alebo subsidiárne zrušiť v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, rozhodnutie vydané MO 20. júla 2006, ktorým sa zamietla sťažnosť žalobcu proti spornému rozhodnutiu,

uložiť žalovanej povinnosť vrátiť žalobcovi jeho majetok,

zaviazať žalovanú, aby žalobcovi zaplatila sumu 1 000 000 eur, prípadne sumu vyššiu alebo nižšiu, ktorú Súd bude považovať za oprávnenú a spravodlivú, z titulu náhrady ujmy spôsobenej žalobcovi sporným rozhodnutím, od podania žiadosti 31. augusta 2005 alebo subsidiárne odo dňa, kedy bolo sporné rozhodnutie vydané, do dnešného dňa,

zaviazať žalovanú, aby žalobcovi zaplatila za každý deň od dnešného dňa do dňa, kedy žalovaná vydá všetky rozhodnutia týkajúce sa bezpodmienečného schválenia žiadosti z 31. augusta 2005, sumu 300 eur, prípadne sumu vyššiu alebo nižšiu, ktorú Súd bude považovať za oprávnenú a spravodlivú, splatnú prvý deň každého mesiaca vo vzťahu k nadobudnutým právam z predchádzajúceho mesiaca, z titulu náhrady ujmy spôsobenej sporným rozhodnutím od uvedeného dňa,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca uvádza na podporu svojej argumentácie tri žalobné dôvody:

1. absolútny nedostatok odôvodnenia, ako aj nelogickosť, rozpornosť, zámena a domýšľavý charakter úvah prijatých žalovanou;

2. zjavne hrubé porušenie práva;

3. porušenie povinnosti starostlivosti a správneho úradného postupu.

____________