Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 14. decembra 2007 - Steinmetz/Komisia

(vec F-131/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Mimosúdne urovnanie - Vykonanie dohody - Zamietnutie náhrady výdavkov vynaložených rámci služobnej cesty - Zjavná neprípustnosť - Neexistencia záujmu na konaní - Rozdelenie trov konania - Neodôvodnené a šikanózne trovy konania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Robert Steinmetz (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: J. Choucroun, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie z 21. februára 2005 zamietajúceho úplné vykonanie mimosúdneho urovnania uzatvoreného medzi účastníkmi konania vo veci T-155/05, predloženej Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa odmieta ako zjavne neprípustná.

2.    Pán Steinmetz znáša svoje vlastné trovy konania s výnimkou sumy 500 eur.

3.    Komisia Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné trovy konania a trovy konania pána Steinmetza vo výške 500 eur.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 326, 30.12.2006, s. 86.